Gebrek aan transparantie

10 Januari 2020

Gebrek aan transparantie

De meerderheid zal straks misschien zeggen. “Dat hebben we wel gepland, dat is wel voorzien, daar zijn budgetten voor in gelijkblijvend beleid”, enz. Misschien is dat zo, misschien ook niet. Het probleem is dat, wanneer het niet is vermeld in de 6,5 pagina’s van de inleiding, of niet terug te vinden is in bij de investeringen, al dan niet prioritair of gelijkblijvend beleid, dan kunnen we het gewoon niet weten. En dat is een fundamentele kritiek op dit budget en de plannen van deze meerderheid: wat men precies wel of niet zal doen, is soms gewoon niet te achterhalen. Een uitgeschreven beleidsplan is er niet. Het decreet voorziet het alvast zeker niet. Dus hiervoor kan en mag je je als bestuur niet verbergen achter decreten, zoals jullie nu eigenlijk doen. We moeten het stellen met een samenvatting van 6,5 pagina. Daarin staat wat jullie de volgende 5 jaar gaan doen. Dat is pover. Ruim onvoldoende en totaal niet transparant. Dat is ook duidelijk gebleken uit de bespreking in de commissie. Vaak vinden we bij bepaalde acties gewoon enkel maar nullen terug. Het antwoord is dan dat die actie zal gefinancierd worden vanuit het gelijkblijvend beleid. Maar dat komt dan over als een blanco cheque vragen. Want hoeveel zal men inzetten voor de ene of andere actie? Bv: Het aantal leegstaande panden doen dalen. Hoe zal men dat doen? Welke concrete initiatieven zullen worden ondernomen? Welk budget is daarvoor voorzien? De gemeenteraad weet gewoon van niets. In het budget staan enkel nullen. De opmaak van het beleidsplan ruimte. Het is een actie uit de strategische nota, maar er is opnieuw geen enkel budget voor voorzien. €0,0. Deze meerderheid slaagt er niet in om in gewone bewoordingen uit te leggen wat ze de komende jaren zal doen. Dat is heel ontgoochelend. Er was nochtans hoop. In het voorjaar was er een ontwerp van beleidstekst opgesteld van 45 pagina’s. Daarmee is men de boer op gegaan. Burgers, adviesraden, bewonersplatforms,… konden input leveren. In de inleiding stond dat het de bedoeling was om alle input te verzamelen om dan in het najaar over te gaan “tot het opstellen van een definitief beleidsplan en een meerjarenplan”. Wie dacht dat die 45 pagina’s verder zouden evolueren en uitgewerkt worden, komt bedrogen uit. Het ontwerp van 45 pagina’s is verschrompeld tot een inleiding van 6,5 pagina’s en massa’s tabellen die vaak niets zeggen over wat en hoe men iets zal aanpakken. Dit is ook niet fair naar de bevolking in het kader van participatie We weten als raadslid of burger vandaag minder dan zes maanden geleden. We hebben nu minder info over de gemaakte keuzes dan wat we konden afleiden uit de ontwerptekst van 6 maanden geleden. Dit is geen toonbeeld van transparantie, verre van! Wat ook ontbreekt is hoe Merelbeke zich inschrijft in de beleidsdoelstellingen van andere beleidsniveaus zoals dat van de provincie en van Vlaanderen.   GA TERUG ->