Bescherm de open ruimte in Merelbeke en dien een bezwaarschrift in

03 September 2020

Bescherm de open ruimte in Merelbeke en dien een bezwaarschrift in

Groen Merelbeke dient een bezwaarschrift (https://drive.google.com/file/d/1u_S4h-P5bCV9KnTEp3jvw344RCXDGUah/view?usp=sharing) in tegen het voorgestelde Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bescherming Open Ruimte’ van de gemeente Merelbeke. Groen Merelbeke roept alle inwoners van Merelbeke op hetzelfde te doen.   Een RUP om open ruimte te beschermen…snijdt open ruimte aan Het bewaren van open ruimte is één van de speerpunten van Groen Merelbeke. Elk degelijk initiatief van het gemeentebestuur om dit te verwezenlijken wordt door Groen ondersteund. Maar met dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gebeurt dit onvoldoende consequent. Zonder dat daar enige nood toe is, plant de gemeente om drie woonuitbreidingsgebieden toch nog aan te snijden. Twee daarvan willen ze direct na de goedkeuring van het RUP aansnijden. Pieter Verstraete, gemeenteraadslid Groen Merelbeke: “Als dit RUP goedgekeurd wordt, is Merelbeke een actor die het ruimtebeslag verder verhoogt, de open ruimte verder aantast en de betonversnelling faciliteert.”   Nood aan open ruimte   Niemand kan nog ontkennen dat er nood is aan het behoud van open ruimte. Vlaanderen heeft een te groot ruimtebeslag, en er is een te groot gedeelte van het grondgebied effectief verhard. De aangekondigde bouwstop door de Vlaamse regering  zorgt nu al voor een betonversnelling: in een tempo van 7ha per dag wordt open ruimte verder ingenomen door een harde bestemming. Naast het verlies aan open ruimte gaat dit gepaard met toenemende maatschappelijke kosten: nutsvoorzieningen, huisvuilophaling, wegenonderhoud, …   Deze gebieden zijn niet nodig als woongebied   Woonuitbreidingsgebieden zijn eigenlijk reservegebieden, boven op de woongebieden, die aangeduid zijn in de jaren ’70. Bedoeling was dat ze enkel zouden aangesneden worden als het woonpotentieel in woongebied in de toekomst onvoldoende zou zijn. Dat is absoluut niet het geval. De intercommunale VENECO maakt een berekening van het woonpotentieel en de woonbehoefte in Merelbeke. In een voorzichtige raming komen zij tot de conclusie dat “het bestaande juridisch bestemde aanbod van onbebouwde gronden in woongebieden ruimschoots voldoende is om de woningbehoefte tot 2029 en zelfs tot 2035 te kunnen opvangen.”  In de gemeenteraadscommissie schatte VENECO zelfs in dat, mits een paar slimme ingrepen in de bestaande woongebieden, een verdubbeling van het huidige inwonersaantal kan bereikt worden.   Er is dus geen enkele reden om die woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Het gemeentebestuur kan beter – in plaats van steeds nieuwe, open ruimte aan te snijden – een gericht ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid voeren op maat van de huidige en toekomstige noden en uitdagingen.   Open ruimte beschermen   Het gemeentebestuur gaat met deze plannen ook in tegen haar eigen ambities die ze verwoord heeft in het Ruimtelijk Structuurplan Merelbeke. We citeren uit dit Structuurplan: “Het vrijkomend aanbod in het buitengebied (langs uitgeruste wegen, in verkavelingen) overschrijdt ruimschoots de ingeschatte behoefte vanuit de gesloten bevolkingsprognose. Het is niet de bedoeling om bijkomende mensen naar dit buitengebied aan te trekken. Bijgevolg kunnen geen woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden.”   Het kost nauwelijks geld   Kortom, Merelbeke is in de mogelijkheid om ook die drie woonuitbreidingsgebieden te schrappen en definitief te beschermen als open ruimte. En wat meer is, het zal nauwelijks geld kosten. Van deze drie woonuitbreidingsgebieden kan het overgrote deel kosteloos beschermd worden. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste gronden verder dan 50m van een goed uitgeruste weg gelegen zijn.   Waarom? De vraag stelt zich dan ook: waarom zou je open ruimte aansnijden als woongebied: als er een grote nood is aan open ruimte; als het je ambitie is die open ruimte te beschermen; als er geen woonnood is en zal zijn om deze gebieden te bebouwen; als je deze gebieden vrijwel kosteloos definitief kan beschermen als open ruimte   Met dit voorstel tot RUP zal de gemeente opnieuw schaarse open ruimte, die absoluut niet nodig is om aan de woonbehoefte te voldoen, en die kosteloos beschermd kan worden, toch weer aansnijden als woongebied.  En dat dan ook nog eens onder de noemer ‘beschermen open ruimte’.   Groen Merelbeke roept op om ALLE woonuitbreidingsgebieden te schrappen en deze definitief te beschermen.   Wil jij ook een bezwaarschrift indienen uit eigen naam, dan vind je een bezwaarschrift hier: https://drive.google.com/file/d/1u_S4h-P5bCV9KnTEp3jvw344RCXDGUah/view?usp=sharing   Het ondertekend bezwaarschrift dient u in ten laatste op 13 september 2020 op één van volgende manieren:   per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke bij afgifte tegen ontvangstbewijs(na telefonische afspraak met dienst Communicatie en onthaal) per e-mail aan [email protected]