Teken bezwaar en bescherm mee de resterende open ruimte!

08 Januari 2022

Teken bezwaar en bescherm mee de resterende open ruimte!

Open HIER ons bezwaarschrift en bescherm mee de resterende open ruimte!

GROEN KANT ZICH TEGEN NIEUWE PARKINGS IN OPEN RUIMTE

Het gemeentebestuur van Merelbeke werkt momenteel aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan om alle resterende woonuitbreidingsgebieden definitief te herbestemmen. In alle communicatie van de gemeente ligt de klemtoon steevast op de ambitie om de open ruimte te beschermen. Maar volgens Groen blijkt niets minder waar.

“Op de gemeenteraadscommissie kregen we plannen te zien waarbij zowel in Schelderode, Lemberge als Munte nieuwe parkings worden voorzien. En dit steevast in de woonuitbreidingsgebieden die het gemeentebestuur zelf selecteert als ‘te beschermen open ruimte’. Daarnaast worden in de woonuitbreidingsgebieden van Merelbeke-Centrum en Kwenenbos nieuwe woonontwikkelingen mogelijk, ook al blijkt uit studies dat er geen noodzaak toe is. Voor Groen is dat geen goede keuze en een verkeerd signaal”, aldus gemeenteraadslid Pieter Verstraete (Groen).

BEZWAAR INDIENEN

Open HIER ons bezwaarschrift
en bescherm mee de resterende open ruimte!

Dit bezwaarschrift is in Word opgemaakt en je kan het dus nog vrij aanpassen naar wens. Wil je nog een persoonlijk argument, bezwaar of opmerking toevoegen? Dan kan je dat er gerust nog bij typen. Sowieso best naam en adres toevoegen op de laatste bladzijde. Indien meerdere mensen dit wensen te tekenen kan je gerust meerdere namen toevoegen. Best wel per adres een apart bezwaarschrift.

Belangrijkste is dat het bezwaarschrift ingediend wordt ten laatste op zondag 16 januari.

Dat kan op drie manieren:

  1. per e-mail aan [email protected] (de eenvoudigste manier)
  2. per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke (datum poststempel telt)
  3. bij afgifte tegen ontvangstbewijs (na telefonische afspraak (09 210 32 11) met de dienst communicatie en onthaal in het gemeentehuis)

Stuur het bezwaarschrift gerust ook verder door aan kennissen, vrienden en familie uit Merelbeke. Het RUP gaat immers essentieel over de omgang met de resterende open ruimte in Merelbeke en alle deelgemeenten en gaat dus elke inwoner aan. Na ontvangst van alle bezwaren, opmerkingen en suggesties gaat het gemeentebestuur verder werken aan het RUP en komt zij met een aangepaste versie terug naar de gemeenteraad.

 

Geen behoefte aan bijkomende bouwgronden.

De objectieve cijfers zijn helder: de onderliggende studie bij het RUP stelt onomwonden dat de grote reserve aan woonuitbreidingsgebieden in Merelbeke overbodig is om aan de lokale woonbehoefte te voldoen. Het aantal beschikbare bouwpercelen ligt veel hoger dan de vraag, ook op lange termijn. Merelbeke heeft vandaag nog ruim 1500 onbebouwde percelen, terwijl er maar 957 nodig zijn. Daarnaast bedraagt het verdichtingspotentieel in bestaand woongebied bijna 5.000 bijkomende woningen. De studie wijst ook op andere redenen waarom woonuitbreidingsgebieden best geschrapt worden: klimaatopwarming, betonstop, mobiliteitsproblemen, … Maar dat ziet de meerderheid van CD&V, Open VLD, en Vooruit duidelijk anders. En dus krijgen we alsnog bijkomende ontwikkelingen én publieke parkings in bestaand woonuitbreidingsgebied. Zonder dat daar behoefte aan is en in strijd met de grote, maatschappelijke uitdagingen.

Quid klimaatbeleid?

Groen roept het gemeentebestuur nogmaals op om alle woonuitbreidingsgebieden te schrappen. In functie van een lokaal klimaatbeleid kunnen die bestemd worden voor de lokale productie van voedsel (landbouw), energieopwekking, waterbuffering of extra natuur. De parkeerbehoefte dient ernstiger onderzocht te worden met oog voor alternatieve oplossingen alvorens nieuwe open ruimte daarvoor aan te snijden. Nieuwe, permanente parkings trekken opnieuw extra verkeer aan.

Verstraete besluit: “De gemeenteraad tekende recent unaniem het Vlaams Energie- en Klimaatpact. Onnodig open ruimte aansnijden en er publieke parkings aanleggen druist in tegen elke logica en gaat in tegen de doelstellingen uit dit Pact”.