Ruimte voor de jeugd

29 November 2014

  Wil je ons programma-onderdeel "JEUGD"  afdrukken? Klik dan hier om de pdf te downloadenInhoud:

Ruimte creëren om vrij te bewegen Ruimte creëren om elkaar te ontmoeten

Ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en zorg

Ruimte voor sport en spel

Coproductie

Toekomst bieden aan alle jongeren

Jeugdwerk ten volle blijven ondersteunen

 

Onze visie

'De jeugd van tegenwoordig' vormt de samenleving van vandaag en van morgen. Dé jeugd bestaat ? net als dé senior - niet. KINDEREN willen ruimte om te spelen, JONGEREN om hun ding te doen, engagement op te nemen, creatief bezig te zijn. JONGVOLWASSENEN zoeken een plaats in de samenleving zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Een jeugdbeleid vereist dus een aanpak op maat.

Vele jongeren zijn de kritische stem in onze samenleving. Ze schieten in gang als het om onrecht en onrechtvaardigheid gaat en hebben frisse ideeën voor een andere wereld. Groen wil een samenleving met ruimte voor kinderen en jongeren waarbij kinder- en jongerenrechten het uitgangspunt vormen. Daarom wil Groen de invoering van een jeugdparagraaf voor elk beleidsdomein. Jongeren verdienen alle kansen en ruimte om vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten. Ruimte ook in het verkeer, voor creativiteit, voor inspraak.


Doelstelling 1:

Ruimte creëren om vrij te bewegen.

De Merelbeekse straten worden al te vaak gedomineerd  door auto's. Publieke ruimte wordt zo vaak een ruimte voor volwassenen. Open ruimte of braakliggende terreinen als ontmoetingsplek voor jongeren zijn schaars. Ook verzetten we ons tegen een reservaat-denken, waarbij kinderen alleen op afgebakende plekken mogen spelen.

Concrete actiepunten :

 • veilige fietspaden en duidelijk zichtbare oversteekplaatsen op punten waar veel kinderen en jongeren komen: aan scholen, jeugdbewegingen, fuifzalen, sportparken ...
 • een speelpleinweefsel over heel Merelbeke waarbij alle speelruimtes (bos, pleinen) via een uitgebreid net van veilige trage wegen met elkaar verbonden worden
 • De speelstratenwerking wordt verder uitgebouwd en degelijk ondersteund
 • dat ook jonge chauffeurs gemakkelijk kunnen gebruik maken van autodeelprojecten
 • recht op mobiliteit voor jongeren. Jongeren willen zich zelfstandig kunnen verplaatsen op een vlotte, veilige en aangename manier. Er wordt geïnvesteerd in creatieve oplossingen zoals nachtbussen, carpooling in het uitgangsleven en vlotte fiets-, bus- en treinverbindingen. De gemeente blijft verder investeren in de Buzzy-pass. Voor jongeren die geen Buzzy-pass hebben, maar vooral met de fiets naar school gaan, wordt een fietsvergoeding uitgewerkt zodat de kosten voor een goed onderhoud van de fiets worden gecompenseerd. Deze premie wordt gelanceerd  tijdens een fietsherstel happening in combinatie met het merken van de fiets


Doelstelling 2:

Ruimte creëren om elkaar te ontmoeten

Voor jongeren zijn ontmoetingsplaatsen als jeugdcafés, jeugdhuizen en fuifruimtes heel belangrijk om hun sociale leven verder uit te bouwen. De jeugd moet eigen plekken hebben - ook in open lucht - waar ze zich goed voelen en hun eigen ding kunnen doen.

 Concrete actiepunten :

 • één overkoepelend fuifdossier voor het bekomen van een fuifvergunning zodat je niet van hot naar her moet hollen om een fuif te organiseren. Het reeds bestaande maar omslachtige 'evenementen aanvraagformulier' wordt hiertoe herwerkt
 • extra inspanningen om het gebruik van gemeenschapsruimtes voor en door jongeren makkelijker te maken: minder nutteloze regels en meer flexibiliteit, ook inzake sluitingsuren
 • dat de gemeente het organiseren van evenementen faciliteert door jongeren te helpen bij het vinden van geschikte ruimtes, technisch materiaal, subsidies, catering via lokale handelaars en sociale economie projecten. De bestaande fuifwijzer wordt geactualiseerd én boven al veel beter gecommuniceerd naar jongeren toe
 • dat bij de invulling van een totaalvisie op het gemeentelijk patrimonium extra wordt ingezet op ontmoetingsruimtes voor doelgroepen als de al dan niet georganiseerde jeugd
  • dat nieuwe publieke (sport)ruimte als sportpark Koestraat ook doordacht voor de voor ongeorganiseerde jeugd wordt opengesteld. Uit schrik voor vandalisme dergelijke domeinen afsluiten voor de niet georganiseerde jeugd, getuigt niet van ene sterke visie
  • de realisatie van een gemeentelijke zwemvijver ter hoogte van de oude Scheldearm nabij de Zwijnaardsesteenweg

 Merelbeke met Groen in 2018:

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben een plaats in de open ruimte en de weg er naar toe is veilig, ook voor de allerkleinsten.


Doelstelling 3:

Ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en zorg

Jongeren moeten steeds meer in onze prestatiegerichte maatschappij. Ze moeten zich steeds vroeger volwassen gedragen en al op zeer jonge leeftijd heel prestatiegericht functioneren.

Stress bij kinderen en jongeren, depressies en verslavingen zijn rode knipperlichten in onze samenleving.  Kinderen en jongeren hebben recht op hun jeugd, op tijd en op vrije tijd.

Concrete actiepunten :

 • creativiteit stimuleren met ateliers en een aanbod voor jeugdtoneel
 • muziekbeleving, door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten en groepen, aanbieden van repetitielokalen, zoeken naar mogelijkheden voor het opnemen van een CD of demo buiten het (onbetaalbare) commerciële circuit. De net opgestarte podiumwerkgroep moet hierbij maximaal worden ondersteund
 • een toegankelijk en betaalbaar zorg- en ondersteuningsaanbodvoor kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben op psychosociaal vlak. Het sociaal huis speelt hierbij een regisseursrol door initiatieven op vlak van opvoedingsondersteuning en gezinstherapie op elkaar af te stemmen en bekend te maken bij potentiële gebruikers
  • dat het sociaal huis met jongeren communiceert via de media die jongeren gebruiken. Sociale netwerksites moeten binnen het arsenaal van de communicatie van de gemeente worden opgenomen. Dit geldt voor alle diensten en leeftijdsgroepen. De gemeente moet moderniseren en gebruik maken van Facebook, Twitter , Myspace, vi.be etc. want dit zijn de tools om jongeren te bereiken, aan te spreken en te motiveren


Doelstelling 4:

Ruimte voor sport en spel

Elke jongere heeft zijn eigen manier om zich te uiten. De ene doet dit met muziek en de andere door zich uit te leven met sport en spel. Voor Groen is sport bij uitstek een activiteit waarbij jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen.

Concrete actiepunten :

 • een betere ondersteuning van alle Merelbeekse sportclubs die extra investeren in jeugdwerking en waar jonge, recreatieve sporters welkom zijn, dus niet alleen focus op competitiesport
 • speelplekken op wandel- of fietsafstand waar jongeren spontaan kunnen spelen en sporten
 • een inrichting van het sportpark Molenkouter zodat de focus ook ligt op sport en spel voor de jeugd
 • een sterkere ondersteuning van de gemeentelijk speelpleinwerking met uitbreiding naar de verschillende vakantieperiodes. Daarbij wordt de inclusieve werking van de speelpleinwerking gewaarborgd. Een uitbreiding naar deelgemeenten wordt ernstig onderzocht
 • een grondige opwaardering van alle bestaande speelpleinen in Merelbeke. Ze worden veel avontuurlijker en voor kinderen en jongeren ook veel aantrekkelijker ontmoetingsplekken

Zoals eerder vermeld, moet voor Groen het vernieuwde sportpark Koestraat een op de jeugd gerichte invulling krijgen


Doelstelling 5:

Naar een beleid samen met  kinderen en jongeren (coproductie)

 Ruimte voor participatie op school, in de jeugdraad, maar ook b.v. via jeugdpeilingen. Die leveren cruciale informatie bij de heraanleg van straten, pleinen of parken, maar ook over bibliotheken op kindermaat. .

 Betrek jongeren van bij het begin bij het vormgeven aan het beleid. Coproductie gaat verder dan participatie en laat jongeren ook zelf taken op zich nemen die te maken hebben met de uitvoering van het beleid . Nu het lokale jeugdbeleidsplan ingekapseld wordt in het gemeentelijke masterplan, zal Groen garanties eisen voor echte participatie van kinderen, jongeren en hun verenigingen. Een jeugdbeleidsplan geschreven in samenwerking met de jongeren, kan hiertoe bijdragen.

Groen wil ook dat de gemeente het intergenerationeel overleg tussen jeugdverenigingen en buren stimuleert en ondersteunt waar zich problemen voordoen.

Concrete actiepunten :

 • een jeugdparagraaf, die aangeeft welke effecten beleidsmaatregelen hebben op de jeugd. Een paragraaf is weliswaar onvoldoende om participatie van jongeren mogelijk te maken, maar het lokaal bestuur garandeert hiermee dat er aandacht is voor de belangen van kinderen en jongeren
 • dat de gemeente  diversiteit aan inspraak- en beslissingsmethoden hanteert om zoveel mogelijk (diverse) jongeren te kunnen bereiken. Hierbij wordt erover gewaakt dat de gebruikte methoden de kloof tussen hoog- en laagopgeleide jongeren niet verder vergroten. Bij inspraak is ruimte voor kortere termijnen van engagement: jongeren wisselen graag van doel en inzet
 • dat de gemeente de jeugdraad alle ruimte geeft  en ze blijft ondersteunen. De jeugdraad van de toekomst  fungeert als een draaischijf: naast de formele adviesopdracht wordt de koppeling gemaakt met kleinere en tijdelijke participatieve initiatieven om ook jonge kinderen en minder georganiseerde jongeren te bereiken. Deze werkwijze zal het draagvlak van de jeugdraad en van kleinere projecten doen toenemen. Om dit te realiseren voorziet men bijv. binnen de jeugddienst meer tijd voor het motiveren en sensibiliseren van vrijwilligers

Merelbeke mét Groen in 2018:

Merelbeke is een gemeente waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen een duidelijke stem hebben. Dankzij deze stem voelt de jonge bevolking zich ernstig genomen door de politiek in Merelbeke.

 


 Doelstelling 6:

Toekomst bieden aan alle jongeren

Laagdrempelige en aanspreekbare intiatieven, zoals wijkanimatie of buurtsport worden opgestart.  Zij leggen contacten met jongeren die geen aansluiting vinden bij het jeugdwerk, die niet meer naar school gaan en voor problemen kunnen zorgen. Via kortingssystemen, opgezet door het OCMW en verschillende sectoren, kunnen jongeren makkelijker instappen op het vrijetijdsaanbod.

De gemeente kan investeren in projecten die erkenning geven aan informele vormen van leren. Lokale besturen ondersteunen jongeren die buiten het schoolsysteem deelnemen aan vormingen en stages. Dat doen ze door het aanbod bekend te maken en een deel van het cursusgeld terug te betalen. Heel concreet pleit Groen voor praktische 'hobbyopleidingen' zoals bijv. 'werken met hout',  'herstellen van fietsen'... waarmee jongeren een getuigschrift kunnen behalen, bijv. in samenwerking met KTA.

Groen wil zinvolle, aantrekkelijke jobs voor jongeren, want zij zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan vakantiejobs.


Doelstelling 7:

Jeugdwerk ten volle blijven ondersteunen

Voor Groen kan het belang van jeugdwerk moeilijk overschat worden.

Concrete actiepunten :

 • dat de Merelbeekse jeugdverenigingen actief worden ondersteund bij renovatie van hun lokalen mét een focus op het gebruik van duurzame materialen en klimaatvriendelijkheid
 • dat de eis van het jeugdwerk voor een betere aansprakelijkheidsregeling voor jeugdverenigingen wordt ingewilligd
 • een brede invulling van vormingskansen voor alle jeugd. Ook individuele jongeren moeten, los van elk vast verenigingsverband, kansen krijgen om een vormingspakket in de gemeente te kunnen meepikken
 • dat jeugdverenigingen, kinder- en jongerenwerkingen aan jongeren een niet-commerciële ruimte bieden om samen hun grenzen te verleggen

Merelbeke mét Groen in 2018:  

Geen administratieve rompslomp meer voor jeugdverenigingen.  Iedereen moet de kans krijgen om zich op zijn manier te ontplooien binnen een bepaalde vereniging.