Reorganisatievoorstel Gilko-School Bergwegel

05 Maart 2016

In de reorganisatieplannen van de Schepen van Onderwijs en de directie wordt de Bergwegel een kleuterschool voor kinderen van de eerste en tweede kleuterklas. De vestiging in de Kloosterstraat  wordt een  brugschool voor de 3 kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar en een lagere school voor het derde tot zesde leerjaar. Deze reorganisatie en vooral de wijze waarop heeft bij heel wat ouders kwaad bloed gezet.e

De Groenfractie vindt het voorstel, voorgelegd op de gemeenteraadscommissie van 5 maart, geen goede beslissing en wel hierom.

Het besluitvormingsproces bevat heel wat participatie- en communicatiefouten ten aanzien van de leerkrachten, ouders en gemeenteraadsleden De wijze waarop , de niet-objectieve samenstelling van het deskundigenpanel  op de gemeenteraadscommissie van 19 maart en de timing zijn bewijzen van onhandig omgaan met de burger van vandaag. Dit dossier, de aanpak en de beslissing, zorgt voor verdeeldheid in het gemeentelijk onderwijs en binnen het gemeentebestuur wat het imago van het gemeentelijk onderwijs kan schaden. De gemeenteraadsleden werden  aan de kant gezet door het voorstel reeds aan te kondigen als een beslissing (periode om en rond 5 maart)aan de ouders en leerkrachten terwijl de gemeenteraadscommissie dit dossier nog niet had kunnen inkijken, laat staan bespreken en ook de gemeenteraad had nog niets beslist. Het gaat hier duidelijk om een gebrek aan visie op het patrimonium/patrimoniumbeheer en de mobiliteitsproblematiek. Bij het stijgend aantal verkavelingen moet men ook  rekening houden met  mobiliteit en  groeiende capaciteitsnoden.

 

De Groenfractie vraagt om de beslissing met 1 jaar uit te stellen en dat om verschillende redenen.

Door  het probleem grondiger te analyseren en alle opties en alternatieven te overwegen, zal men beter beleidswerk afleveren . Het zou tevens getuigen van langetermijndenken wanneer men de  capaciteitsnood grondig zou bestuderen. In 2010 wist men al door de omgevingsanalyse inzake leerlingencapaciteit dat er op termijn (2015 werd als kantelmoment aangekondigd) een capaciteitsprobleem zit aan te komen. De casus hierboven  valt ook niet los te zien  van de verdere verkavelingswoede (1,5 auto's per wooneenheid en 1,2 kinderen per wooneenheid), de stedebouwkundige ontwikkelingen, de bijkomende werkgelegenheid en de verkeersstromen van binnen en buiten de gemeente.

Het zou beleidsmatig beter zijn om naar aanleiding van de meerjarenbegroting eerst strategische keuzes te maken inzake patrimoniumbeheer en de uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen vooraleer een welbepaalde keuze inzake gebouwenbeheer te maken. Bij deze meerjarenbegroting ligt dan meteen het financiële plaatje op korte en lange termijn.

Groen stelt voor om ook tijd te nemen om na te denken over diverse pedagogische concepten waarmee het gemeentelijk onderwijs het verschil kan maken. De aanpak van de knelpunten vermeld in het doorlichtingsverslag  zou beter apart bekeken worden, onafhankelijk van de capaciteitsnood.