Participatie en inspraak in verbeterd reglement vastgelegd

29 November 2014

Ook in de vorige legislatuur was er een 'reglement van inwendig bestuur'   dat de  inspraak en participatie van burgers of doelgroepen regelde.  De letter was in orde, maar in de geest liet men vaak steken vallen. De advies-en overlegorganen maken hun einddocumenten zoals verslagen, jaarverslagen en adviezen voortaan schriftelijk over aan het College van Burgemeester en Schepenen. Wij van Groen vragen ons af waarom niet aan de hele gemeenteraad?   Immers even verder in het reglement staat dat zowel de gemeenteraad als het schepencollege de advies- en overlegorganen zullen betrekken bij de voorbereiding, opmaak uitvoering en evaluatie van het beleid.  Bovendien kunnen zowel de gemeenteraad als het schepencollege de advies- en overlegorganen om advies verzoeken.Opvallend is artikel 14 van het reglement waarin de participatievormen (bv. Bewonersplatforms) niet om advies kan worden gevraagd of  zelf geen adviezen kunnen uitbrengen. Op eigen initiatief mogen ze wel vragen stellen en knelpunten signaleren over wat er leeft binnen hun gebied en hierover in debat gaan met het oog op de besluitvorming. Vanwaar dat verschil met de adviesorganen, vroegen we ons af?als er al een verschil is en waarom durft men het dan niet benoemen als advies.

Groen vroeg al jaren om de advies-en overlegorganen en participatievormen uit te nodigen op de gemeenteraadscommissies. Met art. 16 in het reglement  wordt nu een stap voorwaarts gezet . Ook de vraag van Groen  om  jaarlijks enkele ontmoetingen te organiseren tussen de advies-en overlegorganen en participatievormen  en de gemeenteraad en het schepencollege werd ingewilligd.

Nu  de mogelijkheden en kansen voor dialoog vanuit deze advies-en overlegorganen en participatievormen met de gemeenteraad en het schepencollege bestaan,  vinden we het eens te meer bijzonder jammer  dat de inwoners van  Kwenenbos en het Centrum nog altijd niet beschikken over een bewonersplatform.Voor Kwenenbos zal men er wellicht één oprichten maar het Centrum met het  grootst aantal  inwoners van onze gemeente, blijft in de kou staan.