Ook mobilitietsplan slaagt niet

05 Maart 2016

'Het inzetten op het optimaliseren en verfraaien van wegen, fiets- en voetpaden, verkeersveiligheid en aansluitingsgraad op het rioleringsstelsel ' is de tweede strategische doelstelling van het meerjarenplan'(p.3). Een geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan en een prioriteitenplan van wegeniswerken zijn de belangrijkste gidsen voor het uitbouwen van een veilige, kwalitatieve verkeersinfrastructuur. (p.7)Voor Groen Merelbeke behoort duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid tot de topprioriteiten.  Deze strategische doelstelling kan dus op onze instemming rekenen.

Vele actiepunten staan echter alleen vermeld in  het mobiliteitsplan, maar zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Wat daarvan zal effectief gerealiseerd worden? En wanneer? Voor Groen is het aanpakken van de knelpunten inzake fietsinfrastructuur (oversteekpaatsen, o.a. kaart nr. 7 in mobiliteitsplan) de absolute topprioriteit want dit kan letterlijk mensenlevens redden.

Hierbij dringen we er nogmaals op aan om met hoogdringendheid een oplossing te bedenken voor de situatie in het centrum (tussen Molenhoek en Zwijnaardsesteenweg) waar het vandaag levensgevaarlijk fietsen is! Er is wel de ambitie om langsheen alle toegangswegen tot het centrum een afgezonderd fietspad aan te leggen  maar eens in het centrum is het "op leven en dood" weggedrumd worden op de fietssuggestiestroken. Hierover is nergens iets te vinden, collega's. Hopelijk is het niet wachten op ernstige slachtoffers alvorens jullie (de meerderheid, red.) in gang schieten.

Daarnaast heeft Groen volgende bedenkingen bij het voorliggend mobiliteitsplan (MoPlan):

  • Dit plan zou beter worden omgedoopt in 'Verdeelwegplan' want het woord verdeelweg komt in het Moplan maar liefst 68 keer voor. Het is bijna de rode draad doorheen het plan hoewel in het Moplan letterlijk staat dit de bevoegdheid is van de provincie of Vlaams gewest. Voor Groen en heel wat onafhankelijke  mobiliteitsdeskundigen is een dergelijke ringweg vooral een bedreiging, want op termijn zuigt dit meer verkeer aan.
  • Daarnaast is dit bestuur niet te beroerd om nu al aan te geven dat een dergelijke verdeelweg  wel eens  'doorgaand gemotoriseerd verkeer  door natuurgebied zou kunnen leiden'. Vandaag is dat nog nergens zo, maar, staat er letterlijk in het Moplan, 'Afhankelijk van het tracé van de verdeelweg kan dit wel het geval zijn'. (p.27) Een verbijsterende vaststelling.
  •  Er wordt gesproken over de herinrichting van de Fraterstraat, maar dan enkel ten zuiden van de Guldensporenlaan. Wat ten noorden ervan zal gebeuren, daarover blijven we in het ongewisse.
  • Groen stelt voor actief in debat te gaan met de lijn om de tram op termijn naar sportpark Molenkouter te krijgen, bijv. via Zwijnaarde (P&R-zone). Dit is toekomstdenken!
  • het STOP-principe (Stappen ? Trappen ? Openbaar vervoer ? Personenwagen) is nog enkel behouden bij de parkeerstructuur en het parkeerbeleid terwijl het vroeger richtinggevend was. Het schrappen van een trottoir- of voetpadenplan is een foute beslissing net als het niet weerhouden van het realiseren van fietsstraten.
  • dat 'het tragewegennetwerk moet leiden tot een prioriteitenlijst (p. 44) om een aantal knelpunten weg te werken' wordt stilaan een voorbeeld van aankondigingsbeleid zonder uitvoering. Vanuit de meeste BPF zijn intussen prioriteitenlijsten overgemaakt. Zo was de fietsverbinding Verbrande Heiwegel ook zes jaar geleden al prioriteit.
  • de invoering van de zones 30 dient prioritair te gebeuren. Zone 30 invoeren  zonder aangepaste inrichting van de straat heeft geen zin (vb. Ringvaartstraat), tenzij de pakkans groot is.
  • Er zit een tegenstrijdigheid in het plan (p. 47). Daar staat letterlijk 'Fietssuggestiestroken dienen maximaal vermeden te worden omdat zij zorgen voor een vals gevoel van veiligheid.' terwijl bij Actie 30 B.2 nog 50.000€ is voorzien voor de aanleg van dergelijke stroken. Geld dat veel beter kan gebruikt worden voor de aanleg van gescheiden fietspaden of herwaardering van trage wegen.