Nieuw parkeerbeleid steunt koning auto

15 Augustus 2020

Nieuw parkeerbeleid steunt koning auto

Er is een nieuw parkeerbeleid uitgestippeld in het kader van de vernieuwing van de concessie van het parkeerbeheer. Het voorliggende parkeerbeleidsplan omvat zeker verbeteringen ten opzichte van het huidige parkeersysteem: het parkeeraanbod wordt overzichtelijker en duidelijker, dus leesbaarder voor de gebruiker. De focus ligt op langparkeren in de centrumparkings Tramstelplaats, Vredegerecht en Driekoningenparking , kortparkeren in de straten en Shop & Go in Merelbeke centrum (Zwijnaardsesteenweg tot Driekoningenplein = zone KERN). Shop & Go is een systeem van kortparkeren mét handhaving die van belang is voor het handelssysteem. Toch vinden we voorliggend parkeerbeleidsplan als basis voor de nieuwe concessie een gemiste kans om te kunnen spreken van een sturend en duurzaam parkeerbeleid: Er zijn te weinig stimuli om de auto aan de kant te laten staan: het ontbreekt aan ‘triggers’ die de beperkte loopafstand om te wandelen stimuleert tussen de verschillende parkings in het centrum. Het ondergronds parkeren versus straatparkeren is nog te weinig aantrekkelijk: de ondergrondse parking is dan wel 3u gratis, maar gratis straatparkeren blijft mogelijk: 30min gratis in zone Kern via shop&go, wat noodzakelijk is voor de handelszaken. Daarbovenop kan ook op alle andere bovengrondse locaties zowel op straat als in de centrumparkings 1 uur gratis geparkeerd worden. Parkeerkaarten voor personeel worden standaard toegekend. Ons voorstel is om deze parkeerkaarten te koppelen aan een bedrijfsvervoerplan voor gemeentepersoneel. Dit omvat onder meer een analyse van de verplaatsingstijd met verschillende modi en maatregelen ter bevordering van actieve modi en openbaar vervoer. Werknemers voor wie de wagen de enige realistische verplaatsing is, krijgen dan een parkeerkaart. Werknemers die op fietsafstand wonen kunnen ook recht hebben op een parkeerkaart, maar dan bv voor een beperkt aantal dagen per jaar. In een duurzaam beleidsplan zou de fiets en de elektrische fiets prominent aanwezig moeten zijn in het woon-werkverkeer. Fietsen zou moeten gepromoot worden door de gemeente (niet alleen naar personeelsleden, mandatarissen en burgers toe, maar ook naar bedrijven in onze gemeente). Een voorbeeldfunctie vanuit het gemeentebestuur is hier zeker niet misplaatst. Maar dit ontbreekt volledig! In het bestek is sprake van digitale parkeerkaarten voor bewoners, handelaars, personeel gemeente, zorgverstrekkers, …Mandatarissen en schepenen worden niet vermeld. Nochtans heeft de schepen op de laatste commissie uitdrukkelijk verklaard dat mandatarissen een goedkopere kaart kunnen krijgen. We willen met Groen nogmaals heel duidelijk stellen dat wij het totaal onbegrijpelijk en onverantwoord vinden dat mandatarissen goedkopere abonnementen zouden kunnen kopen. Er is geen enkele reden om een dergelijk voordeel toe te kennen. De raadsleden kunnen bijna al hun werk digitaal voorbereiden. De bijeenkomsten van commissies, gemeenteraden en fracties zijn ’s avonds, als het parkeren niet meer betalend is. We zijn dan ook ontgoocheld dat de meerderheid hier blijft aan vasthouden. Parkeerautomaten op zonne-energie met nummerplaat identificatie waardoor papieren tickets vervallen, is een pluspunt. Ook het sms/app parkeren is een stap in de goede richting. Groen vindt dat dit wel gepaard moet gaan met de nodige communicatie en sensibilisering naar o.m. voor ouderen. Een duurzaam parkeerbeleid focust op meer belevingsruimte: meer ruimte voor wandelaars en fietsers, en gezellig vertoeven in het centrum. Het aantal parkeerplaatsen blijft echter behouden, terwijl de bezettingscijfers van de parkeerstudie (periode 2016-2017) wijzen op een ruim voldoende aanbod (lees: te veel aan parkeerplaatsen). Uit die parkeerstudie blijkt dat de bezetting in het centrum nooit hoger was dan 45% over alle parkeerplaatsen heen wat wijst op ruim voldoende parkeerplaatsen (vanaf 85% spreken we van een parkeerdruk en onder 50% beschouwen we als een te veel aan parkeerplaatsen). In de commissie werd door ons ook de vraag gesteld om een update te doen van de parkeertellingen om dit gerichter te kunnen monitoren. Doch dat is tot heden niet het geval. Dit brengt ons tot volgende vraag: waarom worden parkeerplaatsen niet nog meer gebundeld en worden er een aantal straat parkings niet geëlimineerd ten voordele van ruimte voor groen, voetgangers en fietsers? De onderlinge loopafstanden tussen parkings in het centrum bedragen slechts een paar minuten wandelen voor de doorsnee burger.   Dit is geen groen en duurzaam parkeerbeleid. Het kan anders.