Nieuw bestuur pakt uit met forse tarief- en belasting verhogingen

29 November 2014

Nieuw bestuur pakt uit met forse tarief- en belasting verhogingen

In de gemeenteraad van april 2013 heeft  de meerderheid van CD&V, VLD en SP.a een reeks verhogingen van belastingen en retributies goedgekeurd Zo wordt o.m. de administratieve dienstverlening voor identiteitskaarten, Kids-id.'s, rijbewijzen e.d. fors duurder. Maar ook de Algemene Gemeentebelasting gaat voor de meeste Merelbekenaren, kleine bedrijfjes en zelfstandigen flink  omhoog. We spreken hier al vlug over verhogingen met 25, 33, 40, 50 of zelfs 100%. Bovendien zullen de zelfstandigen die op hun bedrijfsadres ook wonen, deze belasting voortaan tweemaal betalen.De vrijstelling van deze Algemene Gemeentebelasting voor zorgbehoevende Merelbekenaren, weegt absoluut niet op tegen het verlies dat deze doelgroep zal lijden door het schrappen van een reeks sociale toelagen o.m. toelagen aan personen met een handicap: min 45000 €, premies nutsvoorzieningen: min 82000 €, teruggave opcentiemen op de onroerende voorheffing: ong. 22000 €, afschaffing geboortepremie: min 25000 € en de mogelijke ? hier spreken 2 schepenen elkaar tegen ? afschaffing van de mantelzorgpremie: min 36000 €.

Stefaan Van Hecke, fractieleider voor Groen in de gemeenteraad, heeft de weerslag van al deze maatregelen grondig berekend en de misleidende communicatie hieromtrent genadeloos ontmaskerd: "Al deze maatregelen moeten gewoon het gat in de begroting dichten. Ze zijn vaak zelfs antisociaal en flagrant in strijd met de verkiezingsbeloftes van deze meerderheidspartijen. Uiteraard kon Groen ze niet goedkeuren".

Administratieve stukken flink duurder

Wie voortaan een administratief stuk aanvraagt, betaalt niet alleen de prijsverhogingen van gemiddeld 3 € waartoe de federale regering beslist heeft. Deze meerderheid maakt stiekem van de gelegenheid misbruik om het gemeentelijk aandeel mee te verhogen: voor een eerste identiteitskaart 1€ extra, voor een Kids-id in spoedprocedure.: 10 €. Voor de nieuwe rijbewijzen rekent de federale overheid 20 € aan, de gemeenten mogen hier maximaal 5€ retributie bovenop aanrekenen. Wat Merelbeke dan ook prompt doet.

Deze prijsverhogingen zijn dus gewoon verdoken belastingen en moeten meehelpen om het gat in de begroting te dichten.

Groen heeft daarom tegen gestemd.

Groen verzet zich tegen de verhoging van de Algemene Gemeentebelasting en de afschaffing van tal van sociale toelagen

De Algemene Gemeentebelasting wordt op vier punten gewijzigd.

Vooreerst zijn er de forse tariefverhogingen voor alleenstaanden, gezinnen en bedrijven. (zie kader hieronder).

Gezin           van € 50    naar € 70     + 40%    
Alleenstaande            van € 30    naar €40    + 33%
 Bedrijf Basis          van € 150   naar € 200               + 33%
Klasse 1              van € 400  naar € 500               + 25%
Klasse 2           van € 150   naar € 225           + 50%
Klasse 3            van € 50    naar € 100     + 100%

De meerderheid stelt ze misleidend als 'indexeringen' voor omdat de bestaande tarieven al van 2004 dateerden. Nu zijn de prijzen sinds 2004 wel met 20% (gezondheidsindex) gestegen, (21% die van de consumptieprijzen, cfr. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/), maar toch niet met 40, 50, 100%? Met andere woorden. Dit is GEEN indexering. Hun communicatieverhaaltje klopt dus niet. In de praktijk blijkt dat de gezinnen een dubbele indexering krijgen, alleenstaanden een anderhalve en klasse drie bedrijven (de meeste in Merelbeke) een 5-voudige indexatie. Trouwens, deze meerderheid rekent hierdoor op een extra-inkomst van 295.000 €, een verhoging van de geraamde inkomsten met maar liefst 43%.

Deze forfaitaire belastingverhoging is  bovendien antisociaal want ze is voor (bijna) iedereen, arm en rijk, even groot  en ze treft ook de zelfstandigen, vooral de kleine zelfstandigen.

Dat laatste blijkt heel duidelijk uit de tweede wijziging nl. de loskoppeling van gezin en bedrijf. Wie vandaag ook  op zijn  bedrijfsadres woont,  moest tot nog toe enkel de bedrijfsbelasting  betalen. In de toekomst  betaal je tweemaal. Dus treft dit vooral de kleine zelfstandigen en kleine bedrijfjes, bv. de slager of de bakker die op hetzelfde adres woont als zijn slagerij of bakkerij, de winkeluitbater die op hetzelfde adres werkt, de kapperszaak in de woning,?  De derde wijziging betreft de afschaffing van de vrijstelling voor nieuwe bedrijfsvestigingen, zeg  maar voor jonge starters. Volgens de meerderheid was die toch 'onbekend en louter symbolisch' maar kostte ze niettemin te veel. Wie kan deze kromme logica nog volgen?

De laatste wijziging voorziet in een vrijstelling van 'de Algemene Gemeentebelasting' voor gezinnen en alleenstaanden die 'genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming'. Concreet betekent dit dat deze gezinnen, die vandaag 50 euro betalen, of alleenstaanden, die 30 euro betalen, deze bedragen in de toekomst niet meer hoeven te betalen. Lijkt wel mooi en sociaal. Maar de keerzijde van de medaille is minder fraai. Want tezelfdertijd worden een aantal sociale toelagen afgeschaft die dezelfde doelgroep aanbelangt.  

Maar compenseert het eerste dan niet dat laatste? Het antwoord is neen.

Dat bleek duidelijk uit de antwoorden in de commissie financiën .

Ongeveer 1.100 ? 1.200 personen/gezinnen zouden in aanmerking komen voor de vrijstelling. Stel dat het allemaal gezinnen zijn, dan kunnen de vrijstellingen oplopen tot 60.000 euro tegen het huidige tarief.

Maar maken we een lijstje van de geschrapte toelagen: toelagen aan personen met een handicap: min 45000 €, premies nutsvoorzieningen: min 82000 €, teruggave opcentiemen op de onroerende voorheffing: ong. 22000 €. Dan  betekent dat al vlug een besparing van een goede 150000 €. En dan tellen we er nog de afschaffing van de geboortepremie: min 25000 € niet bij. En ook de mogelijke ? hier spreken 2 schepenen elkaar tegen ? afschaffing van de mantelzorgpremie niet: min 36000 €.

Dit betekent al vlug een besparing tussen de 150.000 en de 200.000 €.

Dit is geen vestzak-broekzakoperatie zoals het bestuur het wil laten uitschijnen. Neen, met de ene hand geeft men 60.000 EUR (ruim genomen), terwijl men met de andere hand meer dan 170.000 euro neemt. Zo wordt meer dan 100.000 euro bespaard op de kap van de meest zorgbehoevenden van onze gemeente: de gehandicapten, de armste gezinnen met grote kinderlast en de zwaar zieke mensen die bv. incontinent zijn.

Het argument van de grote administratieve rompslomp bij de toekenning van al deze premies is voor ons bespreekbaar maar houdt eigenlijk geen steek. Met de gegevens uit de kruispuntbank kan men veel doen.

En beweren dat er meer aandacht zal zijn voor de toegankelijkheid, slaat werkelijk alles. Alle openbare gebouwen moeten openbaar zijn. Het is een verplichting. 

Voor GROEN is het totaal onaanvaardbaar dat op de kap van de zwaksten wordt bespaard en dan nog door een meerderheid met socialisten en christendemocraten, waaronder een aantal ACW'ers. Il faut le faire. En dat terwijl ook de forfaitaire belastingen, die in se asociaal zijn, worden verhoogd. Hiermee profileert deze meerderheid zich al meteen als een kil en asociaal bestuur.

De meerderheidspartijen breken ook hun woord. Nooit werden in de verkiezingsdebattendebatten en -programma's verhogingen aangekondigd. Integendeel, zo konden we lezen in de Burgerkrant van open VLD net voor de verkiezingen: "Geen belastingverhoging voor ons". Daar gaan de verkiezingsbeloftes?

Voortaan betaalt u ook fors meer voor sport en recreatie

Ook hier verkoopt de meerderheid de tariefverhoging  als een rechtmatige aanpassing "aan de stijging van de levensduurte". Maar opnieuw is het een indexatie op zijn Merelbeeks.  Het huidige retributiereglement dateert van 28 september 2010 en is dus minder dan drie jaar oud.

Toch stijgen de tarieven procentueel vrij veel.

Voor de sportkampen gaan de tarieven van 6 naar 7,5 euro voor een halve, en van 12 naar 15 euro voor een hele dag, een stijging met 25%.

In andere gevallen stijgt het tarief van 3 naar 5 euro, of een stijging met 66%.

En voor combikampen betaalt u voortaan geen 25 maar 50 euro, of een stijging met 100%.

25%, 66%, 100%, dat zijn volgens ons bestuur de aanpassingen aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Geldt in Merelbeke misschien een speciaal micro-economisch klimaat? Want dergelijke stijgingen van 'de levensduurte' over een periode van 3 jaar, zie je alleen in landen met een hyperinflatie.

Laten we er beter geen doekjes om winden. Deze tarieven zijn geen aanpassingen aan de stijgende kosten van levensonderhoud, maar opnieuw verdoken belastingverhogingen die de zwaksten het hardst zullen treffen. Alweer is het onbegrijpelijk dat deze meerderheid met socialisten en christendemocraten ze hebben laten passeren. In januari hoorde ik de fractieleider van de SP.a nog vragen naar meer aandacht voor armoede. Door deze kille maatregelen zal de armoede zeker niet dalen, integendeel.

Om deze reden heeft Groen deze tariefverhogingen niet goedgekeurd.