Liedermeerswijk dan toch geen gratis parking voor voetbalsupporters

29 November 2014

Liedermeerswijk dan toch geen gratis parking voor voetbalsupporters

Kroniek van een onaangekondigde beslissing Het uitgestelde deel van de gemeenteraad van 25 juni wordt een historische avond. Bij aanvang van de vergadering eist Groen Merelbeke, bij monde van fractieleider Stefaan Van Hecke, de toevoeging van een agendapunt over de plannen om de Liedermeerswijk en omgeving als gratis parkeergebied voor voetbalsupporters in te richten. De meerderheid gaat hiermee akkoord op voorwaarde dat eerst de agenda van de vorige gemeenteraad wordt afgewerkt. Later die avond zal het schepencollege zijn parkeerplan intrekken omdat er geen draagvlak voor is. Nadat Groen aan de alarmbel trok en de bevolking duidelijk van zich liet horen, had de democratie uiteindelijk getriomfeerd.Merelbeke, dinsdagavond, 2 juli 2013.

Infoavond om parkeerplan toe te lichten

Nog geen week eerder, op woensdagavond 26 juni, waren inwoners van sommige straten in de Lierdermeerswijk uitgenodigd op een informatieavond in het gemeentehuis. In die uitnodiging stond het volgende te lezen : "In samenwerking met het bestuur van KAA Gent en de stad Gent maakten het gemeentebestuur van Merelbeke en de lokale politie (...) de afgelopen maanden een grondige analyse van de mogelijke impact op uw buurt. Op basis hiervan werden een serie maatregelen uitgewerkt op het vlak van veiligheid, mobiliteit en parkeerbeleid om de leefbaarheid voor u als buurtbewoner te garanderen. Wij nodigen u daarom graag uit op een algemene informatievergade-ring om deze maatregelen toe te lichten. (...) Tijdens deze avond bezorgen de lokale politie en het gemeentebestuur u alle nuttige informatie uit de mobiliteitseffectenstudie en het parkeerplan en de maatregelen die worden genomen. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen. (...)"

Van echt luisteren naar de zorgen van de buurtbewoners is hier geen sprake; de aanwezigen krijgen wel de mogelijkheid om vragen te stellen. Of hoe inspraak gedoemd is te mislukken, als alles toch al vooraf bedisseld is door de deskundigen en politici.

Bevolking reageert geschokt

Op de infovergadering van 26 juni werd pijnlijk duidelijk hoezeer het gemeentebestuur van Merel-beke zich had vergist in zijn aanpak van de mobiliteitsproblematiek door de komst van het nieuwe stadion van AA Gent. In plaats van de visie van het Gentse stadsbestuur te volgen en de auto's zo veel mogelijk te bannen, koos het schepencollege van Merelbeke om het autoverkeer aan te zuigen. Onbegrijpelijk! Ronduit schandalig. Wat bezielt het schepencollege toch om te kiezen voor een dergelijke aanpak? Dat zijn maar enkele van de meest gehoorde reacties op de infovergadering. Zowel de aanwezige buurtbewoners als de gemeenteraadsleden vielen bijna letterlijk van hun stoel na het horen van de plannen van het schepencollege. De bevoegde politieman legde namelijk concreet uit hoe de straten van de Liedermeerswijk zouden worden omgevormd tot een gebied met maximale parkeermogelijkheden voor de voetbalfans. Op de infoavond was sprake van 50 tot 70 'extra' parkeerplaatsen, wat het totaal in de Liedermeerswijk op een driehonderdtal zou brengen. Over de negatieve impact op de woonkwaliteit van de buurt en op  het Liedermeerspark zelf, daar was blijkbaar niet aan gedacht.

Zelfs AA Gent kiest voor een ander mobiliteitsbeleid

Compleet onbegrijpelijk was het feit dat het Merelbeekse schepencollege (CD&V, Open VLD, sp.a) met zijn aanpak geheel inging tegen de visie achter het mobiliteitsplan van AA Gent. Onder druk van de stad Gent werd namelijk een plan uitgewerkt waarbij de supporters worden gestimuleerd om zich maximaal volgens het milieuvriendelijke STOP-principe naar het stadion te begeven. Tijdens de laatste wedstrijd in het Ottenstadion in Gentbrugge kregen de supporters pamfletten in de hand gestopt waarin heel duidelijk werd afgeraden met de auto naar het nieuwe stadion te komen. In heldere bewoordingen werd aangegeven hoe je te voet (Stappen), met de fiets (Trappen) of met de bus (Openbaar vervoer) naar de match kunt komen. Behalve voor wie carpoolt (privévervoer, met minstens drie personen) én bovendien over een gereserveerde parkeerplaats beschikt, zal het niet lukken met de auto, aldus de communicatie aan de supporters. Dat het Merelbeekse schepencollege door zijn aanpak de boodschap uitstuurde dat je gratis kon parkeren in en rond het Liedermeers-park, was onbegrijpelijk en een inschattingsfout van formaat.

Groen eiste tijdelijk parkeerverbod in Liedermeers- en Eikenmolenwijk voor elke wedstrijd

Groen Merelbeke pleitte er dan ook voor dat het schepencollege zijn (oorspronkelijke) parkeerplannen zou opbergen waardoor de Liedermeers- en Eikenmolenwijk ontzien werd als parking voor evenementen in het stadion. Een verschuiving naar de verder gelegen wijken in de Flora, kon worden opgevangen door pendelbussen in te leggen van en naar het stadion vanaf Merelbeke station en de carpool- en AXXES-parking (Gulden Sporenlaan).

Schepencollege bleef aanvankelijk bij parkeerbeleid

Op maandag 1 juli, de dag voor de uitgestelde gemeenteraad, stuurde het schepencollege nog een persbericht rond waarin het zijn plannen bevestigde. Het bestuur gaf daarin enerzijds wel aan om beperkende maatregelen te zullen treffen om de buurt te beschermen, maar wou wel doorgaan met zijn parkeerplan. In het bericht staat letterlijk: 'Er zal na de eerste matchen een evaluatie worden gemaakt om te zien of de wijk de parkeerdruk aankan. Indien bijkomende maatregelen nodig zijn, zullen die in overleg met de wijk getroffen worden'.

Ommezwaai tijdens gemeenteraad van 2 juli

Nadat NVA en Groen hun voorstellen voor een verregaande parkeerbeperking uit de doeken hadden gedaan in het speciaal daarover toegevoegde agendapunt, schorste het schepencollege gedurende anderhalf uur de vergadering. Die tijd was blijkbaar nodig om met zo weinig mogelijk gezichtsverlies een bocht te kunnen nemen. Toen de burgemeester aankondigde dat er geen draagvlak was voor het parkeerplan en de bevoegde schepen de intrekking ervan bevestigde, ging een zucht van verlichting door de volgelopen gemeenteraadszaal. Het schepencollege gaf evenwel nergens toe ook maar enige inschattingsfout te hebben gemaakt. Het argument: er was nog geen enkele formele beslissing genomen over het parkeren in de Liedermeerswijk. Tja, wie de uitnodiging van de beruchte infoavond van 26 juli (zie citaat hierboven) herleest, weet intussen wel beter.

In het bericht dat die dinsdagavond laat nog werd verspreid, betoogde het bestuur dat ze met hun maatregelen nog verder gingen dan NVA en Groen hadden geëist. Van een slechte verliezer gesproken. Jammer, want omdat het schepencollege uiteindelijk wel naar de bevolking had geluisterd, had het een heel mooie avond voor de democratie kunnen worden.

Eén ding is duidelijk: indien NVA en Groen Merelbeke deze beslissing niet hadden afgedwongen op de gemeenteraad, dan was het schepencollege bij het oude parkeerplan gebleven. En  dat zou pas geëvalueerd en bijgestuurd zijn na een aantal thuismatchen.