Steeds meer niet-duur-zame verkavelingen

29 November 2014

Groen! houdt pleidooi voor minder en duurzamere verkavelingen Op de gemeenteraad van 28 september werden namen toegekend aan de straten van maar liefst zeven nieuwe verkavelingsprojecten, samen goed voorhonderden nieuwe woningen. Groen! stemde bij al die voorstellen tegen omdat de partij het niet eens is met het ongebreidelde verkavelingsbeleid dat de CD&V-N-VA, Open-Vld en sp.a-meerderheid vandaag voert. 

Door deze wildgroei aan verkavelingen, goedvoor nog eens 375 woningen extra op kortetermijn, verdwijnt erg waardevolle open ruimtein Merelbeke. En dit terwijl het jaarlijkse ritmevan gemiddeld 120 nieuwe woningen per jaaronverstoord verdergaat. Groen! betreurt ook 'tgebrek aan visie over duurzaam verkavelen.Veel meer woningen dan geplandHet valt op dat het aantal wooneenheden (w.e.)bijna systematisch afwijkt van de voorzienebouwmogelijkheden in het GemeentelijkRuimtelijk Structuurplan. Groen! is voorinbreiding, maar de voorziene omvang perverkaveling overschrijdt letterlijk de draag-kracht van de omgeving. Voor de drie grootsteverkavelingen gaat het over 114 w.e. i.p.v. 68(Polderstr.), 83 (Rodenbachlaan) en 50 i.p.v. 39(Gontrodeheirweg). Daarbij valt op hoe dewoontypologie vaak totaal niet aansluit bij debestaande bebouwing in de buurt. Langs stratenmet halfopen en open bebouwingen komt erplots een zijstraatje waarin een begijnhof ofappartementsblokken (met vier bouwlagen)opduiken. Een ongewenste vorm vanverstedelijking wordt hier ingezet.

 

Gebrek aan visie op duurzame verkavelingenDit gebrek aan visie blijkt uit de keuzes op vlakvan watervoorzieningen, energiegebruik engroene ruimte. In slechts één verkaveling is eenverwijzing naar energiebewust bouwen. In eenandere verkaveling wordt zelfs het plaatsen vanzonnepanelen beperkt - ze mogen niet zichtbaarzijn vanaf de openbare weg - omwille van hetuitzicht van een begijnhof. Een middeleeuwsuitzicht dus boven 21e eeuwse uitdagingen alsklimaatveranderingen. Bouwnostalgie bovenecologie, dat is blijkbaar de visie van het bestuurop een moderne verkaveling.