Groen wil meer aandacht voor betaalbaar wonen en armoedebestrijding in ocmw

05 Maart 2016

De meerjarenbegroting van het ocmw maakt enkele verkeerde keuzes en geeft geen of te weinig aandacht aan belangrijke thema's zoals betaalbaar wonen en armoedebestrijding. De Groen-fractie leverde dan ook stevige, maar constructieve kritiek op de plannen van meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en SP.A. Opvallend, SP.A trad de kritiek van Groen bij dat de plannen rond wonen en armoedebestrijding te mager zijn. WooncrisisGroen voerde eind november nog actie tegen de wooncrisis in Merelbeke, die steeds verder om zich heen grijpt. Tot onze verbazing lezen we in het meerjarenplan nauwelijks iets over betaalbaar wonen. Een woonbeleid kan nochtans ook en vooral vanuit het ocmw aangestuurd worden en mag niet beperkt blijven tot het beheer van nood- en doorgangswoningen en sociaal verhuurkantoor. Met het gemeentebestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij (Merelbeekse Sociale Woningen) moeten concrete inplantingen afgebakend worden voor sociale woningbouw. Waar wil men die realiseren? Met welke middelen? Door wie? Daarover zien we niets in deze meerjarenbegroting.

Uit het woonoverleg blijkt dat men een register gaat aanleggen van leegstand en braakliggende gronden. Het ocmw moet beschikbare gronden in kaart brengen en kijken hoe we daar samen met andere partners betaalbare woningen kunnen realiseren.

Armoedebestrijding

Enkele kleine projecten waar we op zich wel kunnen achterstaan, maar dit zal de armoede niet terugdringen en zelfs de stijging niet tegenhouden. Gezien de wooncrisis zal de armoede toenemen. Eenoudergezinnen zijn een belangrijk slachtoffer, maar we zien ook het aantal mensen met schulden (en zeker met huur- en energieschulden) toenemen. Hierover zien we niets in de bbc.

Activering

De activering van ocmw-cliënten blijft moeilijk omdat men onvoldoende arbeidsplaatsen vindt. Een eigen sociale-economieproject kan daar een groot verschil maken, maar jammer genoeg vinden we daarover in de bbc geen concrete plannen terug. Voor het activeren van specifieke doelgroepen worden zeer minimale budgetten voorzien. Nochtans zal dit hard nodig zijn, zeker gezien de dreigende sluiting van de Werkwinkel.

Assistentiewoningen

Groen vindt dat het ocmw hier zelf de regie en het initiatief in handen moet houden. In Flora laat men het nog in het midden of men er zelf gaat realiseren, in het Centrum laat men alles over aan de privé-sector. Nochtans zijn deze woningen winstgevend, het is dus een investering die rendeert.

En ze beantwoorden aan een belangrijke maatschappelijke nood. Zie de wachtlijsten voor de assistentiewoningen van het ocmw. Groen vindt de keuze voor privé-assistentiewoningen verkeerd. Het ocmw moet hier zelf de regie en het initiatief in handen houden en een betaalbaar aanbod aan assistentiewoningen garanderen, zeker ook van huurwoningen.

Wij stellen vast dat het rusthuis in de toekomst, gezien de capaciteit, zich richt op 75% zorgbehoevendheidsgraad (C-score) van de residente bejaarden. Een keuze waar wij achter staan, maar dat zal de nood aan een aanvullend aanbod nog doen toenemen. Mensen die nu nog in het rusthuis terecht kunnen, zullen in de toekomst wellicht veel meer aangewezen zijn op een alternatief aanbod: kangoeroewonen en andere nieuwe woonvormen, maar zeker ook assistentiewoningen.

OCMW-voorzitter Egbert Lachaert (Open VLD) toonde begrip voor dit standpunt en ging ermee akkoord om zowel in Centrum als Flora mogelijkheden te onderzoeken om als ocmw een eigen aanbod van assistentiewoningen uit te bouwen, in de eerste plaats huurwoningen.

Veel eenoudergezinnen in Centrum en Flora:

Wij vragen dat de kinderopvang die voorzien wordt in het nieuwe woon- en zorgcentrum niet alleen voorbehouden blijft aan personeel. De nood aan kinderopvang is zeer groot, zeker bij eenoudergezinnen. Het gebrek aan kinderopvang is een van de belangrijkste obstakels voor alleenstaande moeders om werk te vinden. De kinderopvang op de campus van het woon- en zorgcentrum moet niet alleen voorbehouden blijven voor personeel, desnoods pleiten wij voor een uitbreiding van de capaciteit.

Flora

Flora heeft het laagste gemiddeld inkomen van Merelbeke, maar geen enkele voorziening vanuit het ocmw. Wat nu voorzien is, is nog zeer vaag en veel te weinig concreet.

Waar gaat men het dienstencentrum inplanten? De beschikbare percelen zijn schaars. Waar gaat men service-flats inplanten/voorzien? Daarover is nog geen enkele duidelijkheid.

De inwoners van Flora blijven verstoken van broodnodige dienstverlening. Er is dringend nood aan:

-          antenne sociaal huis

-          betaalbare service-flats

-          verdere uitbouw ontmoetingscentrum

De plannen daarvoor blijven wat ons betreft veel te vaag. De bewoners van Flora vragen een concreet budget en timing.

Nieuw woon- en zorgcentrum

De plannen voor een nieuw woon- en zorgcentrum steunt Groen volmondig. Het huidige wzc is helemaal uitgeleefd en beantwoordt niet meer aan de behoeften en de normen van de 21ste eeuw. Als oppositiepartij denken we ook actief mee over het concept en de invulling van de campus aan de Poelstraat.

Tot onze tevredenheid zal het nieuwe woon- en zorgcentrum met leefgroepen werken waarin senioren in kleinere groepen hun leven nog verder kunnen ontplooien, sociale contacten kunnen onderhouden en de zorg op maat krijgen die ze nodig hebben. Het woon- en zorgcentrum wordt bewust niet uitgebouwd als de laatste halte, maar als een fase waarin mensen, mits de juiste zorg, nog actief bezig kunnen zijn.

Wij steunen ook de plannen om, naast een dementie-afdeling en een dagverzorgingscentrum, ook een voorziening voor kortverblijf in te bouwen. Daardoor kunnen senioren die dat nodig hebben voor kortere tijd op adem komen, bijvoorbeeld na een ziekte, een operatie of een ongeval. Daar is een grote vraag naar, ook in Merelbeke. Het nieuwe dienstencentrum zal nog meer dan vroeger, senioren de kans bieden om deel te nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten. Dit zal volgens Groen drempelverlagend werken.

Wij staan ook achter de aanleunwoningen die voorzien zijn en waarin koppels kunnen wonen waarvan een van de 2 bewoners zorg nodig heeft. Ook een kinderopvang op de campus steunen wij, maar die mag dan niet alleen voorbehouden worden voor personeel. Het grote aantal eenoudergezinnen in Centrum en Flora moet hier ook terecht kunnen. Desnoods moet de capaciteit uitgebreid worden.