GAS voor spelen afgeschaft

05 Maart 2016

De Groen fractie is uiteraard tevreden dat het verbod op het spelen van een zogenaamd 'hinderlijk spel' wordt afgeschaft. De beslissing van december 2013, waar dit werd ingevoegd in het politiereglement, was duidelijk een vergissing. Dit wordt vandaag recht gezet. En dat is een goede zaak. Het is goed dat de algemene politieverordening nu wordt gewijzigd en dat ook enkele andere punten worden aangepast.Maar het werk is niet af. Er is nood aan een heel grondige evaluatie van de administratieve sancties.

Het is nu het ideale moment om een grondige evaluatie op te starten. De komende maanden moeten o.a. met het parket afspraken worden gemaakt over de GAS-boetes van 2de en 3de categorie en vanaf juli zal er ook de mogelijkheid zijn om bv. ook enkele verkeersovertredingen op te nemen.

Het zou dan ook van goed bestuur getuigen als er snel werk wordt gemaakt van een grondige doorlichting, door diverse actoren: de politieke partijen in de gemeenteraden van de 4 gemeenten, niet alleen de jeugdraad wat wettelijk verplicht is, maar waarom ook geen advies vragen aan de andere adviesraden (sportraad, seniorenraad, milieuraad, ?). Ook zij kunnen een zinvolle bijdrage leveren in het debat.

Maar niet alleen de adviesraden. Ook de eigen diensten kunnen een heel nuttige bijdrage leveren. Het clusteroverleg heeft op 11 maart 2014 de APV besproken en een resem opmerkingen geformuleerd (6 pag).

En ook bij de collega's zijn er wellicht nog tal van opmerkingen en bedenkingen.

Er zijn in de voorliggende politieverordening nog heel wat verbeterpunten, zowel qua vorm als qua inhoud. Een aantal artikels zijn voor interpretatie vatbaar of discutabel: moet je nu eerst toestemming vragen aan de burgemeester voor je een liedje ('stemopvoering') mag zingen op straat (art. 2.1.4. § 1)?

En is die toestemming ook nodig voor het houden van een zoektocht door de jeugdbeweging (art. 3.1.1. § 1). En moet dat echt 21 werkdagen op voorhand aangevraagd worden ?

En mag een nachtwinkel echt niet bevoorraad worden na 22u of voor 07u 's ochtends, ook niet met een personenwagen (art. 2.4.2. §2) ? En geldt dat verbod dan ook voor de andere winkels, of mogen grootwarenhuizen wel bevoorraad worden met grote vrachtwagens voor 07u ? en is dat dan geen ongelijke behandeling ?

En moet een sportclub echt een toelating vragen om op een sportterrein een BBQ aan te steken, bv tijdens een sporttornooi of bij een clubfeest (art. 2.6.1. §2) ?

Maar er zijn ook fundamenteler zaken: is het nu echt nodig om kinderen jonger dan 10 te verbieden om alleen het graf van hun overleden vader of moeder te bezoeken (art. 2.6.2. § 2)?

En waarom moet er, wanneer bv een dodelijk ongeval wordt herdacht, een aanvraag ingediend worden 21 werkdagen op voorhand (art. 3.1.1. § 1)? Is dat geen ongeoorloofde inperking van het recht op vrije meningsuiting of vergadering in het openbaar ? Wij zien dit graag teruggebracht naar 5 werkdagen. Een opmerking die ik trouwens ook enkele jaren geleden al maakte.

En ik geef toe, ik heb zelf ook al overtredingen begaan op dit reglement nu ik het nog een grondig nalees. Ja, toen ik verhuisde, heb ik soms tot na 22u dozen versjouwd (art. 2.1.15 §3). En ja, ik heb ook al eens met een pintje bier op straat gelopen na middernacht (art. 3.1.7). Ik ben niet de enige hier, denk ik. Maar dat mag allemaal niet van dit reglement. Over de andere inbreuken zal ik maar zwijgen.

Vijf jaar na de invoering is het ook goed om grondig te evalueren.

En dan stellen zich hoofdzakelijk drie vragen:

  1. Welke inbreuken behoren tot het strafrecht en moet eigenlijk door de rechtbank afgehandeld worden ? Want te veel overtredingen/inbreuken kunnen nu worden doorgeschoven van justitie naar de gemeente ? Ook die lijst wordt steeds langer in de Politieverordening. Ten onrechte. Moeten diefstallen en opzettelijke slagen en verwondingen via de GAS worden geregeld ? Collega's, wij vinden van niet; dat is een taak van justitie.
  2. Welke inbreuken kan de gemeente best zelf aanpakken ? sluikstorten ? wildplassen ? nachtlawaai ? kan perfect.
  3. Welke verbodsbepalingen zijn niet meer van deze tijd, zijn onnozel,? en worden best verwijderd uit de verordening.

Deze fundamentele vragen werden niet gesteld.

En toch worden al enkele bepalingen van de nieuwe wet overgenomen. Zo worden de maximumboetes verhoogd van 250 naar 350 eur en voor minderjarigen van 125 naar 175 eur en wordt een mogelijkheid ingevoerd om een toegangsverbod op te leggen. 

Is het echt wel nodig om een Algemene Politieverordening te hebben die 50 pag telt ?

Ik ben er zeker van dat het aantal inbreuken in onze gemeente en bij uitbreiding, onze politiezone, beperkt is qua omvang, maar ook qua aard van de inbreuken. Wellicht gaat 90% over nachtlawaai, sluitstorten, wildplassen,? Waarom dan zo'n uitgebreide verordening met verbodsbepalingen waar dan uitzonderingen worden op gemaakt mits toestemming van de burgemeester ? 

De voorliggende tekst is dus voor Groen nog steeds heel problematisch.

Maar omdat het verbod op het spelen van spelletjes die hinder zouden kunnen veroorzaken, vandaag wordt verwijderd, zullen we niet tegenstemmen, maar ons onthouden.