De Saga van een projectontwikkelaar te Schelderode.

12 Mei 2020

De Saga van een projectontwikkelaar te Schelderode.

Waar mogelijk in Merelbeke blijft Groen ijveren voor eigentijdse woonprojecten met oog voor groene publieke ruimte, een goede mobiliteitsafwikkeling, een mix aan woonvormen en projecten op maat van de lokale gemeenschap en passend in het landschap.   Groen strijdt al een hele tijd voor een passend project in Schelderode.   Het begon met het project de 3 Cauters (December 2014). Dit ging om een project met 71 appartementen en 105 ondergrondse en 25 bovengrondse parkeerplaatsen op een plek waar dit soort reusachtige projecten niet thuishoort. 91 bewoners en Groen dienden een bezwaarschrift in en de gemeente en de deputatie weigerde de stedenbouwkundige aanvraag. Daarna kwam er het voorstel om 36 parkresidenties te bouwen (November 2015). Opnieuw dienden bewoners en Groen een bezwaarschrift in en opnieuw weigerde de gemeente én de deputatie de stedenbouwkundige aanvraag. Ook de raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning. In oktober 2019 diende de projectontwikkelaar opnieuw een project in onder de naam “Woonkorrel met gevarieerde wooneenheden”. Deze keer wilde men 42 wooneenheden bouwen. Het voorgestelde project bleef op een aantal cruciale punten teleurstellen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 25 bezwaarschriften ontvangen. Ook Groen diende opnieuw een bezwaarschrift in omdat Het project strijdig was met de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening. Drie bouwlagen is het strikte maximum en de derde bouwlaag mag geen woonvertrekken bevatten. En toch vraagt de projectontwikkelaar afwijkingen aan in het buitengebied. De densiteit overschreed met 32 woningen de norm van 15 woningen per ha. De mobiliteitsafwikkeling op de site was niet ok qua parkeermogelijkheden en fietsvoorzieningen. Er waren geen bovengrondse fietsenstallingen, de parkeerplaatsen voor personen met een handicap lagen niet op de meest ideale plaatsen en bovendien waren ze niet breed genoeg. De projectontwikkelaar stelde dat het beheer van de wegenis (Trage wegen en de weg om de woonheden te ontsluiten) bij de private aanvrager berust. De trage wegen en wegenis voor gemotoriseerd verkeer zijn nochtans de expliciete bevoegdheid van het lokaal bestuur. Bovendien lagen de trage wegen heel dicht bij de wooneenheden en doorkruisen ze de private percelen. Er was onduidelijkheid over de 15% grondaandeel die men moet reserveren voor de aanleg van openbare, groene ruimte. Het concept van dit project was geen antwoord op het landelijke karakter van Schelderode. Het concept gaf aanleiding tot een monotone bewonersgroep. Er was nochtans nood aan betaalbare wooneenheden voor eenoudergezinnen, senioren en jonge starters.   Dankzij de talrijke bezwaarschriften (waaronder dat van Groen Merelbeke) weigert de gemeente op 30 maart 2020 opnieuw de omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen aan de projectontwikkelaar. Het is tijd voor een duurzaam en mobielvriendelijk project, dat rekening houdt met de eigenheid van Schelderode.