Bezwaarschrift woningbouw “HEIRHOF” – Gontrode Heirweg

29 November 2014

IN TE DIENEN VOOR NOVEMBER !!!!!!! 4

Na inzage van het
verkavelingsplan, maak ik volgende bezwaren:

1.Overschrijding norm woondichtheid van 25 woningen per ha met 20%

'Heirhof' is een project gelegen in stedelijk gebied. De bouwoppervlakte bedraagt 1,6 ha. Daar
mogen 25 woningen per ha worden gebouwd (= woondichtheid). Op het plan zijn echter
39 loten voorzien voor eengezinswoningen en twee loten voor meergezinswoningen.
Nergens wordt aangegeven hoeveel wooneenheden er toegelaten zijn per meergezins-woning.
Op de regionale zender AVS pakte de bouwfirma uit met het cijfer van 11 apparte-menten.
Indien dit het juiste getal is, komen we aan 50 wooneenheden, 10 meer dan de
bouwnorm van 25 woningen/ha. Een overschrijding van de norm met 20%!

2. In strijd met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
In het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het gebied(2a) langs
de Gontrode Heirweg aangegeven als woongebied waar 39 wooneenheden mogen worden
gebouwd. Op zich al onwaarschijnlijk veel, toch laat het schepencollege toe dat
er 50 wor-den gebouwd. Waarom jaren werken aan een structuurplan dat meteen
wordt genegeerd?

3.
Waardevol bos sneuvelt terwijl
park/buffernorm van 50% niet wordt bereikt

Dat alweer een
deel van een bos moet verdwijnen, is op zich al ongehoord in tijden van
klimaatverandering en oprukkende verstedelijking. Ook in stedelijk gebied heeft
de burger nood aan voldoende groen op wandelafstand. Merelbeke heeft hier de
mogelijkheid om van een mooi bestaand bos een wandelpark te maken voor de
Florawijk, maar laat eerst toe een belangrijk deel weg te kappen. Nochtans is
er ook een taakstelling voor bijkomende bebos-sing in Vlaanderen, die is hier
nergens te bespeuren. Wanneer in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 50% bos is voorzien, dan wordt
zelfs die norm bij dit project niet gehaald.

4.
Norm voor sociale woningen
wordt niet gehaald

De principes uit
het GRS inzake sociale huisvesting (25% van de woningen in een bouwproject)
worden niet bereikt. Er zijn twee meergezinswoningen die - volgens het
promopraatje tijdens de BIS-beurs op AVS
- 11 appartementen zouden bevatten. Gesteld dat deze doorgaan voor de
sociale taakstelling, dan ligt dat onder de norm van 25%. Op 50 woongelegenheden
zouden er 12,5 sociale wooneenheden moeten zijn.

5.
Onvoldoende parkeerplaatsen
voorzien

Volgens het GRS
dienen er op het eigen terrein 1,5 parkeerplaatsen te worden voorzien per
woonentiteit. Er zijn 34 loten voorzien voor garages of openluchtstelplaatsen voor 39
loten voor eengezinswoningen. Ver beneden de norm dus van 1,5 parkeerplaatsen
per woonentiteit. De meergezinswoningen (lot 1 en 33) mogen ondergrondse
garages voorzien, ook hier is niet aangegeven over hoeveel parkeerplaatsen het precies
gaat.

6.
Aantal
bouwlagen in meergezinswoning overtreft norm

In de ruime
omgeving bedraagt het maximum aantal bouwlagen twee voor gelijk welk woningtype.
In de stedenbouwkundige voorschriften van het bouwproject 'Heirhof' zijn voor de
meergezinswoning op lot 33 drie bouwlagen toegestaan. De dakverdieping wordt
niet als bouwlaag gerekend, doch bijkomende woonruimte mag voorzien worden in die
verdieping nl. slaapkamers, badkamers,... Samengeteld geeft dit in
werkelijkheid vier verdiepingen! Het dubbele van wat elders in de Flora de bouwnorm
is.

7.
Geen
overeenstemming met de ruime omgeving

39 kleine op
elkaar gepakte woningen met twee meergezinsblokken geeft een stedelijke
woonwijk die niet past in de Gontrode Heirweg en ruime omgeving. Recente
verkavelingen in de buurt bevatten qua bouwvolume en oppervlakte moderne
eengezinswoningen met een tuin in een rustige omgeving. Door te maximaliseren -
50 woonentiteiten op 1,6 ha - vindt een zeer radicale stijlbreuk plaats op vlak
van verdichting en bouwhoogte.

De
'begijnhofstijl' komt uit de grootstad, maar zelfs daar zijn grote open ruimtes
en parken voorzien waarrond de huisjes zijn geplaatst. In het 'Heirhofproject' wordt
alles op elkaar gestampt wat nefast is voor de woonkwaliteit van de toekomstige
bewoners.

8.
Woonoppervlakte
niet van deze tijd

De huisjes zijn
dermate klein van oppervlakte, dat het project eerder op een bejaarden- of
veredelde studentenwijk lijkt. Denk aan de oude cités in Gent. Of dit de
bedoeling is, blijkt niet uit het ontwerp. Bij het respecteren van de bouwnorm
van 25 woningen per ha, zou de leefbare ruimte alleszins beter worden gediend.

9.
Geen speelruimte voor kinderen

Tenzij het
voorzien parkbos zou moeten fungeren als speelbos, is er geen publieke speel-ruimte
voorzien voor bijvoorbeeld de kinderen van de gezinnen in de
meergezinswoningen. In moderne verkavelingen wordt daar nochtans steeds meer de
nadruk op gelegd.

10. Merkwaardige uitzonderingsnorm voor zonnepanelen

In de
stedenbouwkundige voorschriften staat dat 'zonnepanelen
niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg'
. Overal elders in
Merelbeke en Vlaanderen zijn de bouwregels voor zonnepanelen optimaal
versoepeld, hier wordt er een extra rem opgenomen. Openlucht-zwembaden van 30m² zijn dan
weer wel toegestaan.

11. Nog meer mobiliteitsproblemen in
de Gontrode Heirweg

De Gontrode
Heirweg is bekend omwille van de gevaarlijke knelpunten voor de kwetsbare
weggebruikers. Ook al zijn er toekomstplannen voor de aanleg van fietspaden en
verkeers-remmende maatregelen, de drukte zal fors toenemen door deze
verkaveling. De te grote maximalisering van
het project (teveel woningen per ha) zorgt voor onnodige overbelasting.