Bezwaarschrift van Groen inzake het nieuw bouwproject op de site Van de Cauter.

12 Januari 2020

Bezwaarschrift van Groen inzake het nieuw bouwproject op de site Van de Cauter.

Een mooie site aan de rand van Schelderode…een site met potentie voor een eigentijds woonproject…maar voorlopig niets daarvan. Van de 3 Cauters (December 2014) over 39 parkresidenties (November 2015) naar een Woonkorrel met gevarieerde wooneenheden (Oktober 2019) in Schelderode. In 2015 dienden 91 bewoners en Groen een eerste bezwaarschrift in tegen het eerste voorstel voor een bouwproject. Het ging om 71 appartementen en 105 ondergrondse en 25 bovengrondse parkeerplaatsen op een plek waar dit soort reusachtige projecten niet thuishoort. Herfst 2019: de projectontwikkelaar dient opnieuw een project in onder de naam “Woonkorrel met gevarieerde wooneenheden”. De twee vorige werden allemaal geweigerd door zowel de gemeente als de provincie. Deze keer wil men 42 wooneenheden bouwen op de site Van de Cauter. Inhoudelijk poogt het project tegemoet te komen aan de bezwaren van eerdere weigeringsbeslissingen bij vergunningsaanvragen op deze site. Het blijft een site met potentie maar het voorgestelde project blijft op een aantal cruciale punten teleurstellen. Opnieuw dient Groen Merelbeke een bezwaar in omdat Het project strijdig is met de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening. Drie bouwlagen is het strikte maximum en de derde bouwlaag mag geen woonvertrekken bevatten. En toch vraagt men voor afwijkingen in het buitengebied. De densiteit van 32 woningen per ha is hoger dan de richtlijn die in het stedelijk gebied gehanteerd wordt. Op de Flora geldt 27 woningen per ha. Hier gaat het om de landelijke gemeente Schelderode in het buitengebied en dus wordt de 15 woningen per ha overschreden. De mobiliteitsafwikkeling op de site is niet ok. Er zijn geen bovengrondse fietsstallingen, de parkeerplaatsen voor personen met een handicap liggen niet op de meest ideale plaatsen en bovendien zijn ze niet breed genoeg. De projectontwikkelaar stelt dat het beheer van de wegenis (Trage wegen en de weg om de woonheden te ontsluiten) bij de private aanvrager berust. De trage wegen en wegenis voor gemotoriseerd verkeer zijn nochtans de expliciete bevoegdheid van het lokaal bestuur. Bovendien liggen de trage wegen heel dicht bij de wooneenheden en doorkruisen ze de private percelen. Er onduidelijkheid is over de 15% grondaandeel die men moet reserveren voor de aanleg van openbare, groene ruimte. Het concept van dit project is geen antwoord op het landelijke karakter van Schederode. Het concept geeft aanleiding tot een monotone bewonersgroep. Er is nochtans nood aan betaalbare wooneenheden voor eenoudergezinnen, senioren en jonge starters.   Waar mogelijk in Merelbeke blijft Groen ijveren voor eigentijdse woonprojecten met oog voor groene publieke ruimte, een goede mobiliteitsafwikkeling, een mix aan woonvormen en projecten op maat van de lokale gemeenschap en passend in het landschap.