Appartementen op Flora met onterechte vergunning

29 November 2014

Vastgoed makelaars en bouwmaatschappijen hebben de laatste jaren hun oog op de Florawij k laten vallen. Bedoeling was om in gewone woonstraten appartementencomplexen in te planten, naast en tussen de bestaande woningen. Dit was eveneens het geval in de Florastraat 32 waar een dokterswoning zou moeten verdwijnen voor een appartementencomplex met 13 appartementen. De bouwheer kreeg veel protest uit de buurt omdat de geldende bouwegels niet gerespecteerd werden. Ook Groen! heeft onmiddellijk geprotesteerd tegen deze onverantwoorde plannen.

In januari 2009 kwam er goed nieuws. De vergunning die was toegekend door de Provincie voor het slopen van de dokterswoning en de bouw van het complex met 13 appartementen, werd door de minister van ruimtelijke ordening vernietigd.

Groen!-Merelbeke is heel tevreden met deze beslissing van de minister.

Houd Flora leefbaar

 

Groen! Merelbeke verzet zich al jaren tegen het vergunnen van appartementencomplexen in onze gemeente, in strijd met de stedenbouwkundige regels. Denken we maar aan het gigantische complex dat aan het Floraplein zou worden gebouwd op de plaats waar een oude villa werd afgebroken. In volle gemeenteraad werden de vragen van Groen! over deze plannen als onterecht afgewimpeld. Maar ondertussen werd de afgeleverde vergunning door de Raad van State geschorst, dankzij een initiatief van een buur.

Dat is net het drama in onze gemeente. Voor de burgers rest er vaak maar één oplossing: een procedure starten voor de Raad van State, wat vele buren niet doen omwille van de hoge kostprijs en de lange duur van de procedure. De Merelbekenaar stond vaak machteloos. Een pure schande!

Groen!-Merelbeke voelt zich gesterkt door de beslissing van de minister. Dit is een impliciete terechtwijzing van het lakse stedenbouwkundige beleid dat al jaren wordt gevoerd door het gemeentebestuur. Groen! zal de strijd tegen onwettige bouwaanvragen voor appartementencomplexen blijven voeren. De Florawijk en de rest van onze gemeente moeten leefbaar blijven. De wetgeving moet correct toegepast worden voor iedereen. De machtige vastgoedontwikkelaars mogen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen!

Want één belangrijke vraag bijft open. Hoe kan het dat het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke jarenlang de geldende reglementeringen niet heeft toegepast ?

Ernstige inbreuken op de bouwvoorschriften.

In 2007 werd een tweede bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een appartementencomplex in de Florastraat 32, nadat een eerste aanvraag voor de bouw van 16 appartementen mislukte. Groen!-Merelbeke protesteerde onmiddellijk tegen deze tweede aanvraag (13 appartementen) omdat de bouwvoorschriften ernstig met voeten werden getreden. Zo stelden we onder andere vast dat:

  • er 20 parkeerplaatsen werden voorzien in de tuinzone terwijl dit in strijd is met het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA);
  • het gebouw 3 bouwlagen zou hebben, terwijl volgens het BPA slechts 2 bouwlagen mogelijk zijn;
  • er terrassen zouden worden aangelegd op het dak van een deel van het gelijkvloers, wat eveneens in strijd is met het BPA;
  • de maximaal toegelaten terreinbezetting van 250m² fors overtreden werd en zelfs het dubbele bedroeg;
  • de privacy van de buren heel ernstig zou geschaad worden door enerzijds de terrassen langs alle zijden van het gebouw en de aanwezigheid van 3 volwaardige bouwlagen.

De gemeente besliste om geen openbaar onderzoek te organiseren en de buurt zo geen inspraak te geven. Dit was volkomen onwettig want de wetgeving is duidelijk. Als er op een bouwplan afwijkingen zijn van het BPA, is een openbaar onderzoek verplicht. Maar daar heeft het gemeentebestuur duidelijk zijn laars aan gelapt. Dat is niet alleen onwettig, het staat ook ver af van een open en transparant beleid dat de inwoners mogen verwachten. De omwonenden hebben dan maar zelf spontaan bezwaren ingediend.

Het protest en de vele bezwaren uit de buurt leidde er uiteindelijk toe dat de bouwaanvraag door het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke op 24 januari 2008 niet werd verleend. Het gemeentebestuur vond dat het project te groot was opgevat (de aanvraag werd NIET geweigerd omdat het college van oordeel was dat appartementen op deze plaats niet toegelaten zijn).

Daarop ging de bouwheer in beroep bij de provincie, die op 30 april 2008 besliste dat de appartementen er toch mochten komen.

Het college van burgemeester en schepenen ging uiteindelijk, onder druk van de omwonenden, op 18 juni 2008 in beroep tegen de beslissing van de provincie.

De beslissing van de minister: een belangrijk precedent

 

Op 8 januari 2009 besliste minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen om de vergunning niet te verlenen. De minister motiveerde zijn beslissing als volgt :

Men voorziet een appartementencomplex binnen een zonering die duidelijk bedoeld is voor individuele woningen in half-open bebouwing. In deze zonering zijn appartementscomplexen of meergezinswoningen uitgesloten. De geldende reglementering is volledig afgesteld op ééngezinswoningen.

Er werd ten onrechte en te diep gebouwd in de zone bestemd voor bijgebouwen.

De zone voorzien voor tuinen werd niet gerespecteerd. Er was immers een grote parking in de tuinzone voorzien, wat niet kan volgens het geldende BPA.

Deze beslissing van de minister heeft een grote principiële waarde. De minister zegt duidelijk dat appartementencomplexen niet kunnen worden gebouwd op plaatsen die voorzien zijn voor individuele woningen in half-open bebouwing. Het willekeurig neerpoten van appartementscomplexen op plaatsen waar dit stedenbouwkundig niet is voorzien, is dus niet mogelijk. Maar ondertussen zijn al tal van appartemenscomplexen gebouwd in de Florawijk. Denken we maar aan het appartementsgebouw vooraan in de Florastraat, Florastraat 28, Hendrik Consciencestraat, hoek Elisabethlaan met Hundelgemsesteenweg en de complexen verder in de Elisabethlaan, de appartementen in tweede bouwzone in de Van Goethemstraat,....

Maar er is meer. Groen! stelde vast dat de provincie soms wel eens de taak van de gemeente overnam en vergunningen verleende die absoluut niet door de beugel konden. Niet toevallig in dossiers die lokaal op protest stootten en waarin de gemeente geen beslissing nam of de vergunning weigerde. De bestendige deputatie, die eenzelfde politieke samenstelling kent als ons gemeentebestuur (CDV-NVA, VLD en SP.a), verleende dan vlotjes de vergunning.... Hopelijk is nu ook aan deze praktijk een halt toegeroepen.

Groen! pleit onverminderd voor een stedenbouwbeleid op mensenmaat. Daarbij worden de regels door iedereen gerespecteerd en is er plaats voor veel groen en speelruimte voor de kinderen.

Stefaan Van Hecke
Frank Monsecour

Gemeenteraadsleden Groen!