Ademruimte voor vrije tijd, sport, erfgoed en participatie

29 November 2014

  Wil je ons programma-onderdeel "vrije tijd, sport, erfgoed en paricipatie"  afdrukken? Klik dan hier om de pdf te downloaden 

Sterker ondersteunen van burgerinitiatieven

Geintegreerde aanpak vrijetijdsbeleid

Bestaande infrastructuur uitbouwen

Randvoorwaarden scheppen en initiatieven mogelijk maken

Erfgoed behouden, ontwikkelen en verbinden

Levenslang en levensbreed leren

Sport

 

Keuzes maken, wieden en zaaien

In de volgende legislatuur wil Groen bijdragen aan een warme lokale gemeenschap. Nabijheid en participatie zijn voor groen van groot belang bij het voeren van een lokaal beleid.

Duurzaamheid, toegankelijkheid en kwaliteitsvolle belevingswaarde van publieke ruimte, infrastructuur en sites zijn van kapitaal belang om een lokale dynamiek te ontwikkelen en de nood aan ontmoeting te stimuleren. De kerntaken op het lokale niveau zijn: cultuurspreiding, educatie, ondersteuning van verenigingen, amateurskunsten en carnavalverenigingen, zorgen voor geschikte infrastructuur, opkomen voor cultureel en onroerend erfgoed.

 Doelstelling 1:

Sterker ondersteunen van burgerinitiatieven

Groen hecht heel veel belang aan  participatie  en daarom moeten  inspraak-en participatievormen vernieuwen. De inzichten, ervaringen en energie van de burger moet worden verzilverd.

Concrete actiepunten:

 • adviesraden en bewonersplatforms lichten zelf hun standpunt en adviezen toe op de gemeenteraad
 • bij uitbreiding invoeren van vragenmoment voor de burgers bij aanvang van de gemeenteraad
 • burgers, bedrijven, verenigingen van bij de aanvang van projecten betrekken en alternatieven laten formuleren
 • burgers verantwoordelijkheid geven voor "hun" publieke ruimte (bedenken, inrichten, zorg dragen voor)
 • transparantie en openheid staan voorop door echtstreekse online toegang tot bestuursdocumenten
 • overheidsinformatie makkelijker toegankelijk maken door verder te investeren in het gemeentelijk informatieblad, gebruiksvriendelijke website, directe communicatievormen?
 • uitbouwen van een klachten- en ombudsdienst
 • de gemeenteraad stuurt vanuit haar opdracht, het participatiebeleid  en de contacten met de burgers en burgergroepen. Dit met het oog op participatie van doelgroepen en betrokkenheid van wijken. Er wordt ook adhoc gewerkt rond bepaalde thema's
 • gemeenteraadscommissies worden opgewaardeerd
 • er komen duidelijke overeenkomsten met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, we tekenen geen blanco cheques meer
 • inzetten van nieuwe modellen van participatie en innovatieve middelen. Dit kan onder andere door meer te werken met ad hoc groepen in een vroege fase, werken aan inspraak met beeldmateriaal, de G100 in Merelbeke, gekoppeld aan concrete dossiers ?.

Merelbeke mét Groen in 2018:

De gemeenteraad  stuurt vanuit haar opdracht het participatiebeleid  en de contacten met de burgers en burgergroepen aan. Dit met oog op participatie van doelgroepen, betrokkenheid van wijken . Er wordt ook adhoc rond bepaalde thema's gewerkt. Adviesraden en bewonersplatforms lichten zelf hun standpunt toe op de gemeenteraad  en bij uitbreiding voeren we een vragenmoment voor de burgers bij de aanvang van de gemeenteraad.Doelstelling 2:

Geintegreerde aanpak vrijetijdsbeleid

Groen wil  cultuur, jeugd  en sport inzetten om bij te dragen tot de uitbouw van een levendige gemeente, sociale cohesie  en ontmoeting tussen de burgers.

Cultuur, jeugd, sport hebben verwante doelstellingen en doelgroepen. Dus kan er tussen deze 3 sectoren nog meer worden samengewerkt, afgestemd.  Groen wil kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken ontwikkelen geografisch gespreid over de gemeente . De insteek zijn vrijetijdsactiviteiten, gecombineerd met sociale dienstverlening. Voor jeugd verwijzen we naar ons programma  bekeken vanuit de blik van jongeren.


Doelstelling 3 :

Bestaande infrastructuur uitbouwen

Beheer van patrimonium, ondersteuning met infrastructuur is nodig en vraagt een doordachte visie. De huidige culturele infrastructuur hypothekeert een goede culturele werking. Hier zal men keuzes moeten maken tussen centralisering en/of decentralisering.

Concrete actiepunten:

 • bekijken van oudere en nieuwe infrastructuur vanuit een energiezuinig perspectief en duurzaamheid. Kiezen voor ecologisch design en materialen
 • infrastructuur geografisch goed spreiden over het grondgebied. Dit in combinatie met werkbare gebruikersreglementen en het voorzien van moderne middelen voor programmatie en presentatie
 • screenen van alle infrastructuur op toegankelijkheid, bereikbaarheid zowel overdag als s'avonds
 • bewerkstellingen van privaatpublieke samenwerking met derden. Bijvoorbeeld: met de bestaande parochiezalen, scholen, kerkbesturen
 • kiezen voor een bibliotheek van de toekomst

Naast de traditionele dienstverlening moet  de bibliotheek aandacht hebben voor  nieuwe uitdagingen  inzake de cultuurparticipant. De bibliotheek zal meer fungeren als ontmoetingsplek, als informatie en eigentijds vormingscentrum met aandacht voor nieuwe vormen van dienstverlening. Maar ook met oog voor verschillende doelgroepen en een aanbod op maat. Groen denkt aan de volgende mogelijkheden:

 • een bezoekerscentrumop het scharnierpunt tussen de domeinen informatie, erfgoed, toerisme en cultuur. Bibliotheek als bezoekerscentrum voor Merelbeke met info en vorming over het heden, verleden en de toekomst van Merelbeke
  • info over verleden= erfgoedcentrum,
  • info over het heden in functie van onthaal van toerisme en nieuwe inwoners,
  • info over de toekomst met informatie en dialoog over toekomstige gemeentelijke en infrastructuurprojecten
 • uitlenen van gezelschapsspelen, speelgoed, uitleen (speel -o -theek) voor jonge gezinnen
 • Een sterk audiovisueel aanbod
 • De bibliotheek  als informatie -en educatief centrum in het kader van levenslang en levensbreed leren
 • uitbouwen van een site met voldoende atelierruimte en repetitielokalen in samenwerking met scholen, kerkbesturen, bedrijfspanden, leegstaand erfgoed,?We denken aan  een site waar de meer dan 1000 deelnemers aan amateurskunsten, vrijetijdsatliers, muziekateliers samen kunnen "huizen" en hun werking versterken
 • zorgen voor een  eigentijdse en goed uitgeruste tentoonstellingsruimte
 • op zoek gaan naar een goed uitgeruste zaal voor 350 personen
 • een nieuwe waardevolle invulling geven aan kerkelijk erfgoed in overleg met de kerkelijke instanties
 • zorgen voor groene en culturele ontmoetingsplekken met een belevingswaarde en identiteit, waardoor men fier is over zijn woonplek en de directe omgeving
 • soepeler faciliteiten voor het inpalmen van straten en pleinen bij het organiseren van speelstraten, buurtfeesten,?.

 Merelbeke mét Groen in 2018:

Er is voldoende kwalitatieve atelierruimte en repetitielokalen. De bibliotheek  reorganiseert zich als bezoekerscentrum,  informatie -en educatief centrum. Bewerkstellingen van privaatpublieke samenwerking om te komen tot ontmoetingsplekken in elke deelgemeenten, het centrum en de Flora.


 Doelstelling  4:

Randvoorwaarden scheppen en initiatieven mogelijk maken

 De kerntaken op het lokale niveau zijn: cultuurspreiding, educatie, ondersteuning van verenigingen, amateurskunsten en carnavalverenigingen, zorgen voor geschikte infrastructuur, opkomen voor cultureel en onroerend erfgoed.

Bouwen op de aanwezige kennis en ervaringen zijn een must. Zorgen dat vele organisaties, verenigingen voor amateurkunsten, erfgoedgroepen en sociaal cultureel werk "hun ding" kunnen doen is nodig.

 Concrete actiepunten:

 • ondersteunen van een aanbod op vraag van de burger en verenigingen. Bovendien toegankelijk, gebruiksvriendelijk en betaalbaar
 • aanvullend programmeren bij initiatieven van burgers en verenigingen. Concurrentie met bestaande programmatie en initiatieven vermijden. Bijvoorbeeld door een goede afstemming  van de kalender en verhuur van ruimten
 • spontane initiatieven ondersteunen en deze niet direct in  bestaande structuren en systemen dwingen. Bijvoorbeeld : werking Post X, trage wegen, erfgoedgroepen
 • uitbouwen van communicatie en promotiebeleid
 • ter beschikking stellen van modern en degelijk materiaal. Bijvoorbeeld in functie van tentoonstellingen, optredens, interactieve activiteiten
 • degelijke uitgeruste infrastructuur/ontmoetingsplekken met materiaal die te gebruiken is door alle huurders van de infrastructuur(zie ook doelstelling 4)
 • verstrekken van subsidies op basis van een niet te ingewikkeld subsidieverdelingssysteem, voldoende voor een werking uit te bouwen en vernieuwing te bevorderen
 • lang genoeg op voorhand aankondigen van de mogelijkheid voor het ontvangen van projectsubsidies
 • vereenvoudigen van allerlei procedures, tarievenstructuren, gebruikersreglementen, subsidieregelingen. Waar mogelijk éénvormig tussen alle vrijetijdsdiensten.
 • uitbouw van een uitpas
 • het rekruteren, behouden en stimuleren van vrijwilligers vraagt een gezamelijke aanpak. Vrijwilligerswerking waarderen, ondersteunen en versterken

Merelbeke mét Groen in 2018:

Merelbeke beschikt over degelijke uitgeruste infrastructuur/ontmoetingsplekken met materiaal te gebruiken door alle huurders van de infrastructuur. Het rekruteren, behouden en stimuleren van zorgvrijwilligers en vrijetijdsvrijwilligers wordt gezamelijke aangepakt.Spontane initiaiteven krijgen kansen om te groeien, zonder het zich moeten inpassen in een keurslijf.


Doelstelling  5:

Erfgoed behouden, ontwikkelen en verbinden

Een goede omgang met het cultureel en onroerend erfgoed is een lokale zaak! Het lokale erfgoed en het draagvlak ervoor staat permanent onder druk door het niet koesteren, bewaren ervan. De gemeente moet een voorbeeldrol opnemen ten aanzien van het eigen waardevol patrimonium. Dit betekent op zijn minst het eigen patrimonium "soigneren" of zelf waardevol patrimonium durven aankopen of durven een toekomstig patrimonium met waarde bouwen. Erfgoed moet worden gezien als een element van gemeenschapsvorming.

Concrete actiepunten :

 • de gemeente beslist autonoom over werken en over het slopen van gebouwen in het kader van de inventaris/lijst van het bouwkundig erfgoed. De gemeente werkt met een lokale lijst  waarbij waardevol erfgoed (gebouwen, monumenten,?), maar ook erfgoed dat  in het collectieve geheugen zit.  Bijvoorbeeld: reuzen, liedjes, dialect, verhalen,?
 • een erfgoedbeleid dat steunt op beleving, participatie maar ook het behoud van erfgoed
 • invoegen van een toezicht op de verkoop van gronden en gebouwen met een lokale en/of historische waarde
 • toetsen van elk initiatief inzake ruimtelijke ordening op aan een aantal erfgoedwaarden
 • aanstellen van een verantwoordelijke voor erfgoed  die nauw samenwerkt met deskundigen inzake milieu en ruimtelijke ordening. Deze persoon speelt een rol in samenwerking met het intergemeentelijke samenwerkingsverband land van Rode. Vooral bij de ontsluiting van erfgoed en de opbouw van een sterker draagvlak, bij advisering van opname in inventarissen, bij bescherming en restauratie, bij het creëren van nieuw erfgoed trouwens het erfgoed van morgen
 • gaan voor een hedendaagse omgang met het eigen gemeentelijk erfgoed. Het erfgoed moet worden ingezet voor hedendaagse functies en toepassingen. Erfgoedzorg is een uiting van duurzaam beleid
 • verder op punt stellen van het funerair erfgoed (alle erfgoed aanwezig op begraafplaatsen). De gemeente voert hierin een eigen beschermingsbeleid
 • het kerkelijk erfgoed in de gemeente  wordt een steeds grotere en kostelijke zorg. Bewaren is nodig, maar niet stilstaan. We moeten aan deze centraal gelegen gebouwen ? er komen er in de komende tijd steeds meer vrij ? een nieuwe waardevolle invulling geven. Dit gebeurt in overleg met de kerkelijke instanties. Het is beter dan het erfgoed te laten verloederen, te vernietigen of te ontkennen
 • nazorg bij archeologische opgravingen
 • optimaal herwaarderen en onderhouden van de trage wegen. Aandacht voor de kleine erfgoedkundige landschapselementen. Bijvoorbeeld: oude bomen, haagjes, een bunkerrelict, een bakstenen oven, schoorsteen van bloemisterij,?
 • ondersteunen van de burgergroepen die rond erfgoed werken door de gemeente en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Land van Rode
 • de gemeente ondersteunt verder de goede werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband erfgoedcel Land van Rode
 • de gemeente  geeft een aantal ankerplaatsen, sites, landmarks die het erfgoedlandschap sterk bepalen opnieuw betekenis en bewaard ze. Bijvoorbeeld: Stenen Molen en molenhuis in Melsen, de motte van Schelderode, de pastorijen en tuin, de bunkerlinie en de kouter in Munte? Ook aandacht voor de bloemisterijschouwen op flora, de tramstelplaats, het sluizencomplex, bepaalde stratenpatronen (Dries, dreef),?
 • ontsluiten van het gemeentelijk archief voor het publiek.
 • uitbouwen van een projectwerking inzake erfgoed. Bijvoorbeeld hulp bij het archief van lokale verenigingen en scholen

Merelbeke mét Groen in 2018:

Er zal er een plan zijn om het patrimonium, landmarks te beschermen en te herbestemmen. Erfgoed wordt ingezet om het lokale gemeenschapsleven te dynamiseren.


Doelstelling 6:

Levenslang en levensbreed leren

 Europa hecht heel veel belang aan levenslang en levensbreed leren. Het is dan ook een uitdaging om de gemeente te zien als lokale levendige leerplek.

Concrete actiepunten:

 • werk maken van een coördinatiepunt vorming en centrale communicatie voor alles wat te maken heeft met educatie en vorming: muziek, vrijetijdsateliers, cursussen in de bibliotheek, jeugdcentrum, dienstencentrum, erfgoed, gemeenschapscentrum, natuur- en milieu educatie, ?
 • het opzetten van een lokaal gids- en educatienetwerk voor kinderen en jongeren met aandacht voor milieu en natuureducatie, cultuur-, kunst-  en erfgoededucatie in samenwerking met talrijke vrijwilligers. Hierin zitten ook mogelijkheden voor intergenerationele projecten
 • aandacht voor een aanbod voor 12 tot 18 jarigen
 • werken aan een  informeel educatief aanbod voor nieuwe inwoners waardoor ze  de gemeente en elkaar beter leren kennen
 • het inzetten van de brede school waarbij de school ook een plaats is waarin men bijvoorbeeld buiten de schooluren recreatief kan sporten, kan leren, optreden, ?..

Merelbeke mét Groen in 2018:

Zal de gemeente ingezet worden als een  lokale levendige leerplek in het kader van levenslang en levensbreed leren.


Doelstelling  7:

Sport

Sport is belangrijk voor de gezondheid en voor het ontwikkelen van een sociaal weefsel in de gemeente. Sport is evenzeer een grote sociale beweging en geeft positieve kracht aan de lokale gemeenschap. Het brengt mensen bij elkaar, zorgt voor ontspanning en onthaasting.

Concrete actiepunten:

 • sportclubs en informele verbanden aanmoedigen en ondersteunen met aandacht voor clubs,wijk- en buurtsport
 • via incentives in subsidiereglement het recreatief sporten aanmoedigen
 • uitbouwen van een  goede accommodatie met aandacht voor duurzaamheid, ecologische materialen en energiezuinige gebouwen
 • zorgvuldig inplanten van sportterreinen, met respect voor de buurt en de omgeving.

Het Rup Melsen is en blijft een slechte keuze door de ligging nabij het habitatrichtlijngebied Makkegemse bossen. Groen wil het Rup Melsen niet verder uitvoeren. De ontwikkeling van Molenkouter zijn we genegen mits respect voor de directe leefomgeving

 • zorgen voor de individuele noden van sporters. Bv degelijke fietsroutes, Finse looppiste langs trekweg Schelde
 • aandacht voor de integratie van maatschappelijk zwakkeren in de sport door te letten op de toegankelijkheid via lidgelden, uitrusting, korting sportkampen, ?
 • zorgen voor open ruimte om te sporten, te ontmoeten (bijvoorbeeld: bos, natuur, buurtgroen, landelijke wegen, jaagpaden, zwemvijver)
 • zorgen voor buurtgroen in het verstedelijkt gebied ifv zachte recreatie
 • maximale inzet van bestaande gebouwen en het gebruik maken van scholen en bedrijfsgebouwen
 • meer doen bewegen van kinderen via sport op school (zie ook concept brede school)
 • stimuleren van fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders)
 • gaan voor Air@school ( campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen).
 • Elk kind moet de kans krijgen om te sporten hetzij competitief of recreatief. Openheid van sportclubs voor recreatief sporten zijn  een criterium in het gemeentelijk subsidiereglement.

 Merelbeke mét Groen in 2018:

Tijdens de zomer genieten honderden mensen van de natuurlijke zwemvijver aan de rand van de Scheldevallei. Sport wordt ingezet als een sociale beweging die  kracht geeft aan de lokale gemeenschap.