Ademruimte voor een sociaal beleid

29 November 2014

Wil je ons programma-onderdeel "SOCIAAL BELEID"  afdrukken? Klik dan hier om de pdf te downloaden Inhoud:Sociaal beleid als beleidsprioriteit

Rol van ouderen waarderen

Een aangename leefomgeving voor iedereen

Een sociaal zorgbeleid

Een sociaal energiebeleid

Een sociaal woonbeleid

Een sociaal vrijetijdsbeleid

Een sociaal economiebeleid

Zorg voor kinderen

Armoedebestrijding

Gezondheid

DiversiteitDoelstelling 1: Sociaal beleid als beleidsprioriteit

 Sociaal beleid komt de hele bevolking ten goede, maar focust extra op die groepen die bijkomende bescherming nodig hebben. De gemeente neemt een duidelijke regierol op in het zorglandschap. Daarom moet er ook een homogeen takenpakket sociale zaken komen, samengebracht bij 1 schepen, die tegelijk OCMW-voorzitter is. Gemeente, OCMW en particuliere organisaties smeden sterke samenwerkingsverbanden, die onder meer tot uiting komen in het Sociaal Huis.

 • brochures en andere informatie worden in heldere en eenvoudige taal geschreven en krijgen een Wablieft-toets. (Wablieft is het tijdschrift voor laaggeletterden)
 • het OCMW verzekert aanvullende financiële steun zodat niemand onder de armoedegrens belandt. De gemeentelijke toelage moet desnoods daarvoor worden opgetrokken.
 • het OCMW moet proactief de kinderarmoede bestrijden; sociaal werkers moeten bij elk dossier nagaan hoe de leefomstandigheden en de kansen op maatschappelijke integratie en/of inclusie kunnen verbetert worden. Kinderen kiezen er zelf niet voor om in armoede te leven.

 Merelbeke met Groen in 2018:

Geen enkele inwoner van Merelbeke heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. 

 Doelstelling 2: Rol van ouderen waarderen ? Vergrijzing lokaal verzilveren

 Senioren vormen een groeiende groep in de bevolking. Dat creëert enerzijds een grotere zorgbehoefte voor wie hulpbehoevend is, maar anderzijds ontstaat er ook een steeds grotere groep actieve senioren die hun maatschappelijke rol ten volle willen opnemen:

Groen Merelbeke wil senioren alle ruimte geven om zich te blijven ontplooien. Dat willen we doen met volgende voorstellen:

 • een volwaardige mantelzorgpremie voor elke mantelzorger, en niet afhankelijk van het beschikbare budget, zoals dat nu het geval is
 • de uitbouw van een zorgnetwerkmet een pool van gemotiveerde vrijwilligers die ook de kans krijgen om zich bij te scholen. Dat zorgnetwerk kan de vereenzaming tegengaan. Heel wat (hoog)bejaarden verliezen hun sociaal netwerk en leven geïsoleerd. De gemeente gaat hiervoor actief rekruteren. Het zorgnetwerk kan dat isolement doorbreken door vrijwilligers in te zetten voor diverse taken:
  • verjaardagsbezoek (als eerste contact)
  • begeleide boodschappendienst
  • kleine huishoudelijke taken (was ophangen, gras afrijden, ?)
  • minder mobielen centrale (met een busje ? dolmus-systeem)
  • gezelschap (thuis of als begeleider bij sociale activiteiten)
  • ?
  • ouderen ook mee inschakelen in intergenerationele ontmoetingen:
   • als leesouder in de school
   • als ervaringsdeskundige in levenslang leren
   • medewerker Rode Kruis
   • gids voor de gemeente
   • vrijwilliger in de bibliotheek
   • barhouder in de sportkantine
   • erfgoedklassen
   • buurtzorg
   • ?
   • Groen wil het verenigingsleven voor ouderen actief ondersteunen, maar tegelijk ook senioren stimuleren om actief te blijven in sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen

Groen pleit voor een inclusief ouderenbeleid. Aandacht voor ouderen is terug te vinden in verschillende beleidsdomeinen, van welzijn, wonen en cultuur tot ruimtelijke ordening en veiligheid. De inbedding van het ouderenbeleid in de meerjarenplanning mag echter niet ten koste gaan van de aandacht voor de specifieke behoeften en noden van de oudere bevolking.

 Merelbeke mét Groen:

In elke deelgemeente een zorgnetwerk van gemotiveerde vrijwilligers.


Doelstelling 3: Een aangename leefomgeving voor iedereen

 Publieke ruimte is ook een sociale (ontmoetings)ruimte. Groen Merelbeke wil de publieke ruimte faciliteren voor ouderen, minder mobiele mensen en personen met een handicap. Daarom wil Groen maximaal streven naar groene ontmoetingsruimtes in de dorpskom, bereikbaar voor iedereen, ook in verstedelijkte gebieden en/of gebieden met hoogbouw. De OCMW-campus moet vergroenen.

Groen kiest voor een buurtgebonden aanpak. Daarom geen geïsoleerde seniorenwijken. Mensen moeten niet per se zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen, wel in hun buurt, tussen en met andere generaties. Daarom is er nood aan bereikbare diensten en voorzieningen, nabijheid van winkels (lokale economie), boodschappendienst, ?

Groen streeft naar integrale wijk- en buurtcentra, waar ruimte is voor een babbel, nuttige info, activiteiten op maat, vorming, enz. Daarom voorziet het gemeentebestuur in bijkomende kleinschalige buurtgebonden infrastructuur, eventueel samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen, of via investeringen uit het rollend fonds.

Concreet wil Groen in elke deelgemeente een ontmoetingscentrum uitbouwen, maximaal in bestaande infrastructuur. In zo'n centrum wordt een gedecentraliseerde dienstverlening aangeboden:

 • antenne van Sociaal Huis waar mensen terecht kunnen voor laagdrempelige informatie over dienstenaanbod van gemeente en OCMW
 • bezoekruimte met activiteiten op maat van verschillende groepen (kaarten, kinderactiviteiten, intergenerationeel, ?), ook overdag
 • mobiel dorpsrestaurant dat beurtelings elke week in een andere deelgemeente neerstrijkt (soort antenne van sociaal restaurant in centrum) met aanbod van goedkope en gezonde maaltijd en gelegenheid tot ontmoeting en in samenwerking met lokale verenigingen en middenstand, minder mobielen centrale zorgt voor vervoer
 • speciale aandacht voor het dichten van de digitale kloof met laagdrempelige computercursussen
 • rekrutering van mantelzorgers

 Merelbeke mét Groen in 2018:

Mensen kunnen minstens 1 keer per maand in hun eigen deelgemeente genieten van maaltijd en ontmoeting in het mobiele Dorpsrestaurant.


 

 Doelstelling 4: Een sociaal zorgbeleid

 Senioren vormen een heel diverse bevolkingsgroep. Een 60-jarige heeft heel andere noden en behoeften dan een 90-jarige. Daarom wil Groen Merelbeke een gediversifieerd zorgaanbod met dagopvang, kortverblijf en nachtopvang. Dat is nog een hiaat in het huidige zorgaanbod in de gemeente. Bovendien hebben ook andere bevolkingsgroepen specifieke zorgbehoeften. De gemeente moet daarom een gediversifieerd en laagdrempelig zorgaanbod aanbieden.

 • uitbreiding en modernisering van het rusthuis (woon- en zorgcentrum 't Lindeken) moet absolute prioriteit krijgen om de toenemende vergrijzing en het toenemend aantal hulpbehoevende bejaarden op te vangen.
 • het OCMW voorziet in een forse uitbreiding van dagopvang en kortverblijf voor ouderen zodat die in eigen woning en/of familiekring kunnen blijven wonen.
 • de gemeente heeft blijvende aandacht voor toegankelijkheid van openbare gebouwen en stimuleert ook om privé-infrastructuur toegankelijk te maken en te houden voor minder mobiele mensen of mensen met een functiebeperking. Dat kan bvb. een label toe te kennen aan toegankelijke winkels en horecazaken.
 • actieve gezondheidspreventie gebeurt in samenwerking met apothekers en huisartsenkring. De bevolking wordt op een correcte manier geïnformeerd in voor- én nadelen van preventieprogramma's.
 • Geen frisdrank en snoep op school, wel gratis te verdelen fruit en water. De gemeentescholen kunnen hier voortrekker zijn.

 Merelbeke mét Groen in 2018:

Elke zorgbehoevende kan (bij voorkeur in de eigen buurt) de aangepaste ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft.


 

 Doelstelling 5: Een sociaal energiebeleid

De hoge facturen voor energie drijven veel mensen de armoede in. Daarom moet het gemeentebestuur maximaal streven naar betaalbare energie en zuinig energieverbruik, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare inwoners.

 • het OCMW maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden van het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost), daarmee kunnen ook leningen verstrekt worden voor bvb. aankoop van woningisolatie, zuinige verwarmingsketels, ?
 • het OCMW moet de minimumregeling voor aardgas aanbieden bij de klanten, dat is nu niet verplicht. Het bestuur doet ook inspanningen om die minimumregeling bekend te maken bij niet-cliënten, bvb. mensen die gedropt zijn bij hun netbeheerder. Het OCMW vordert de kosten maximaal (= 70 %) terug bij de netbeheerder.
 • de gemeente en/of het OCMW begeleiden actief gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen. Dat kan door gratis energie-audits, isolatie voor gezinnen met een laag inkomen, leasing van energiezuinige toestellen als alternatief voor dure energieslokoppen als elektrische verwarmingstoestellen (zie ook dakisolatieplan, hoofdstuk milieu).
 • sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW's kunnen via groepsaankopen goedkopere tarieven onderhandelen bij energieleveranciers. Die systemen worden verder gepromoot en laagdrempelig gemaakt.
 • verder inzetten op gratis energiescans voor kansengroepen.

Merelbeke mét Groen in 2015:

In 2015 een energiesnoeiplan voor elke inwoner met een laag inkomen.


 

 Doelstelling 6: Een sociaal woonbeleid

 Merelbeke wordt de voorbije jaren geteisterd door hoogbouw, terwijl uit onderzoek (onder andere Dorp in Zicht) blijkt dat er net nood is aan een heel ander type woningen: sociale woningen, huurwoningen en service-flats. Groen wil vooral op die woontypes inzetten (zie hoofdstuk betaalbaar wonen).

 • de gemeente steunt renovaties van woningen in functie van hulpbehoeften: aanpassing eigen woning, aanpassing woning tot kangoeroewoning, ?
 • verkavelingsstop, behalve voor sociale en ecologische bouwprojecten (zie hoofdstuk betaalbaar wonen)

In 2018 heeft Merelbeke 5 % sociale woningen die bovendien maximaal van type lage energie of nul-energie zijn.


Doelstelling 7: Een sociaal vrijetijdsbeleid

Via het zorgnetwerk (zie zorgbeleid) leidt het OCMW mensen naar culturele en vrijetijdsactiviteiten.

De gemeente probeert ook in te tekenen op het pilootproject van de Uitpas (nu gestart in Aalst en omliggende gemeenten) in functie van de evaluatie van het project.

Merelbeke mét Groen in 2018:

Een laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor elke inwoner.


 

 Doelstelling 8: Een sociaal economiebeleid

De gemeente steunt buurtgebonden sociale economieprojecten:

Groen wil maximaal op sociale economie inzetten om hiermee een versnelde overgang naar duurzaamheid te bevorderen.  Sociale economie moet verder als een volwaardige economische bedrijfstak ondersteund worden om zo een niet-groei economie lokaal te installeren. Sociale economie streeft een driedubbele meerwaarde na: ecologisch-duurzaam, kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare mensen, levering van noodzakelijke diensten voor de plaatselijke bevolking.

 • coöperatieve kinderopvang
 • kringloopwinkel
 • fietspunt aan station van Merelbeke
 • sociale kruidenier
 • lokale banenmarkt
 • hersteldienst kledij
 • Dolmus

De Voedselteams in Merelbeke zijn heel succesvol. De gemeente blijft dit promoten en ondersteunen en onderzoekt de mogelijkheden in andere deelgemeenten, nu al in Flora en Merelbeke-Centrum. De gemeente probeert ook de lokale landbouw daarbij te betrekken.

Overheidsopdrachten moeten maximaal sociale clausules bevatten en zo de sociale economie stimuleren.

Het PWA blijft een belangrijke werkgevers én dienstverlener en biedt nabije dienstverlening met werknemers die niet meer dan een paar uur per week kunnen werken of dit nodig hebben als eerste opstap naar andere tewerkstelling.

De gemeente promoot actief invoegplaatsen, stageplaatsen bij reguliere bedrijven.

Merelbeke mét Groen in 2018:

Een lokaal aanbod sociale economie met buurtgerichte diensten: kringloopwinkel, fietspunt, sociale kruidenier, ?Deze diensten van sociale economie worden opgelijst in een brochure zodat iedereen, bedrijven en particulieren, bewust voor deze dienstverlening kan kiezen.


 

 Doelstelling 9: Zorg voor kinderen

 Merelbeke kampt met een nijpend tekort aan kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang publiceerde inmiddels al een brochure met een overzicht van alle voorschoolse en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. Een goede zaak om ouders naar een geschikt aanbod te leiden voor hun kind. Maar het zal het probleem van de schaarste niet verminderen.

Oorzaak is het toenemend aantal kinderen van buiten Merelbeke die in de gemeente opgevangen worden. Mensen die ten zuiden van Merelbeke wonen en in Gent of in het Axess-bedrijvencentrum werken, zoeken hier naar kinderopvang. Gevolg? Dat maakt het steeds moeilijker om betaalbare, kwaliteitsvolle opvang te vinden. Die krapte geldt zowel voor de voorschoolse (0-3 jaar) als voor de buitenschoolse opvang.

 • het OCMW (of de gemeente) moet investeren in bijkomende capaciteit voor voorschoolse opvang (0-3 jaar) en ook in bijkomende omkadering van die nieuwe onthaalouders. Het aanbod wordt in het algemeen als kwaliteitsvol gezien en is inkomensgerelateerd.
 • Merelbeke kent in verhouding een groot aantal private crèches. De gemeente moet hen stimuleren om in te stappen in het inkomensgerelateerd systeem. Sommige hebben dat al gedaan.
 • kinderen moeten kunnen opgevangen worden in hun eigen buurt. Daarom werkt de gemeente voor de voorschoolse opvang een systeem uit met voorrangsregeling voor kinderen die in hun eigen buurt kunnen opgevangen worden, voor de scholen heeft de gemeenteraad al een gelijkaardig reglement goedgekeurd. Dus niet beperkt tot de gemeentegrenzen.
 • op termijn moeten we bekijken of we dit systeem ook invoeren voor de scholen zelf, want steeds meer Merelbeekse scholen zitten aan hun maximumcapaciteit.
 • ook voor de buitenschoolse opvang moet de gemeente investeren in bijkomende capaciteit, bvb. door renovatie van het oude gemeentehuis in de Fraterstraat.
 • Groen Merelbeke pleit voor een brede school, waarbij de school ook een plaats is waarin men buiten de schooluren recreatief kan sporten. De sportdienst werkt hiervoor samen met de scholen een aanbod uit.
 • elk kind moet de kans krijgen om te sporten, competitief of recreatief. Daarom zal de openheid van sportclubs voor recreatief sporten ook een criterium zijn in het gemeentelijk subsidiereglement.

Merelbeke mét Groen in 2018:

Elk kind vindt gepaste voorschoolse of buitenschoolse opvang in zijn buurt of in de buurt van zijn school.


 

 Doelstelling 10 : Armoedebestrijding

 • een gemeentelijke armoedebarometer brengt jaarlijks de evolutie van de armoede in beeld via gegevens over 6 sleuteldomeinen: werk, inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, samenleven. Meten is weten.
 • beleidsmaatregelen worden systematisch onderworpen aan een armoedetoets door de schepen van sociale zaken.
 • automatische toekenning van sociale rechten is een doelstelling die Groen op alle bestuursniveau's gerealiseerd wil zien. Het OCMW kan daar een actieve rol in spelen door proactief op zoek te gaan naar welke rechten een cliënt heeft. Sociaal werkers trekken ook zelf de wijken in om contact te leggen met kwetsbare bewoners en zo de drempel te verlagen om naar het OCMW te stappen. Het OCMW moet met andere woorden ook de verborgen armoede te lijf gaan.
 • brochures en andere informatie worden in heldere en eenvoudige taal geschreven en krijgen een Wablieft-toets. (Wablieft is het tijdschrift voor laaggeletterden)
 • het OCMW verzekert aanvullende financiële steun zodat niemand onder de Europese armoedegrens belandt. De gemeentelijke toelage moet desnoods daarvoor worden opgetrokken. We hanteren daarbij de budgetstandaard van ?
 • het OCMW moet proactief de kinderarmoede bestrijden; sociaal werkers moeten bij elk dossier nagaan hoe de leefomstandigheden en de kansen op maatschappelijke integratie en/of inclusie kunnen verbetert worden. Kinderen kiezen er zelf niet voor om in armoede te leven.

 Merelbeke mét Groen in 2018:

Elke inwoner heeft een inkomen dat minstens gelijk is aan de armoedegrens.


 

 Doelstelling 11: Gezondheid

 Gemeente en/of OCMW lanceren een actieplan gezondheid met specifieke aandacht voor gezondheidspreventie en een gezonde levenshouding bij kinderen en jongeren, maar ook voor een laagdrempelige en (financieel) toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.

 • promotie van gezonde maaltijden in kleuter- en lagere scholen (gemeenteschool fungeert als trekker
 • minstens 1 keer per week een vegetarische maaltijd (gemeenteschool fungeert als trekker)
 • kinderen meer doen bewegen:
  • via sport op school (zie ook brede school)
  • fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders): men zou hier ook op kunnen inspelen in het mobiliteitsbeleid en die fietspoolers voorrang geven en laten escorteren door de plaatselijke politie
  • Air@school: campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen
  • via Logo blijven inzetten op vroege opsporing van ziektes (vb. borstkanker)
  • het OCMW organiseert overleg tussen huisartsen en ziekenfondsen voor een veralgemeende derdebetalersregeling voor eerstelijnszorg. Dit maakt gezondheidszorg zowel financieel als psychologisch veel toegankelijker en vermijdt stigmatisering van mensen in armoede.


Doelstelling 12: Diversiteit

 De gemeente streeft naar maximale diversiteit in het personeelsbeleid met specifieke aandacht voor kansengroepen (vrouwen, mensen van buitenlandse origine, personen met een handicap, oudere werknemers, transgenders, ?).


Het Dorpsrestaurant strijkt beurtelings neer in elke deelgemeente en biedt mensen (zowel uit kansengroepen als uit de hele bevolking) de kans om elkaar te ontmoeten bij een lekkere maaltijd. Het Dorpsrestaurant zal ca. elke week een andere deelgemeente aandoen in het uit te bouwen ontmoetingscentrum.

De Europese armoedegrens bedraagt voor België 973 euro/maand voor een alleenstaande en 2.044 euro/maand voor een gezin met 2 kinderen. Ter vergelijking, het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 785,61 euro/maand, voor een persoon met een gezin ten laste 1.047,48 euro/maand, ver onder de armoedegrens dus.

Derdebetalersregeling: de patiënt betaalt niet of een zeer klein bedrag (1 euro) aan remgeld. De rest van de vergoeding wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Dit vermijdt dat mensen doktersbezoek uitstellen om financiële redenen.