Ademruimte voor een GROENE MOBILITEIT

29 November 2014

Wil je ons programma-onderdeel "MOBILITEIT"  afdrukken? Klik dan hier om de pdf te downloaden  Inhoud:

Actieplan 'Voetgangers eerst'

Actieplan trage wegennetwerk

100% veilige fietspaden en fietsoversteekplaatsen

Veilige en autoluwe dorpskernen

Openbaar vervoer


Groen! Merelbeke streeft naar duurzame mobiliteit. Een duurzaam mobiliteitsbeleid betekent namelijk vierdubbele winstminder verkeersslachtoffers, minder vervuiling, een gezondere leefomgeving en een publieke ruimte waarin mensen graag vertoeven en elkaar ontmoeten. 

Groen! Merelbeke wil de automobiliteit terugdringen en kiest resoluut voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) en het openbaar vervoer om zich te verplaatsen, ongeacht of  het gaat over woon-werk, woon-school of  woon-winkel verkeer, recreatieve of andere verplaatsingen. Het STOP- principe staat hierbij centraal : eerst ruimte creëren voor de Stappers, de voetgangers, vervolgens voor de Trappers, de fietsers, dan voor het Openbaar vervoer en tenslotte voor het Privévervoer, de auto. Bij alle ingrepen die er gebeuren in het openbaar domein, in verkavelingen, bij heraanleg van straten, oordelen we vanuit het STOP-principe waarbij er ruimte wordt gecreëerd voor elke vervoerswijze  op de juiste plaats. Het is niet de bedoeling te auto te bannen, maar wel om hoogwaardige alternatieven aan te bieden zodat deze meer gebruikt worden. De fiets en bus moeten concurrentieel zijn met de auto zowel wat betreft comfort, betrouwbaarheid als snelheid. Om al deze punten te realiseren, wordt in het begin van de volgende legislatuur een hiertoe aangepast mobiliteitsplan opgemaakt.


Doelstelling 1: Actieplan 'Voetgangers eerst'

De staat van de voetpaden maar ook de ruimte die voetgangers en rolwagengebruikers krijgen toebedeeld, zijn in Merelbeke totaal ontoereikend. Enkel in het centrum zijn er de voorbije jaren inspanningen gedaan terwijl de rest van de gemeente verkommerd achterblijft. Groen ijvert dan ook voor een forse inhaalbeweging op vlak van veilige en aangename voetpaden. Meer algemeen is ook een vlotte doorstroming nodig van kinder- en rolwagens op zowel voet- als fietspaden. Daarbij gaan we voor het maximaal benutten en mogelijk maken van voet- en fietsersdoorsteken. Het netwerk van  trage wegen wordt  geïntegreerd in het actieplan 'Voetgangers eerst' en verder uitgebouwd.

Concrete actiepunten :

 • een investeringsplan wordt opgemaakt voor een stelselmatige aanpak en spreiding van voetpaden over alle deelgemeenten en wijken van Merelbeke op basis van vastgestelde prioriteiten. In samenwerking met het 'Steunpunt Straten' worden nieuwe plannen en ontwerpen beoordeeld vanuit het perspectief van de gebruiker
 • participatie van de bewoners bij de aanpak van hun straat, is voor Groen een essentieel onderdeel van het beslissingsproces. Dit vanaf de aanvang van nieuwe plannen, en  niet enkel in de eindfase van een ontwerp
 • alle ingrepen in de publieke ruimte worden getoetst aan het STOP-principe en getest op hun kindvriendelijkheid. Instrumenten als KISS (Kids Street Scan) en de STOP-toets worden hiervoor ingezet
 • een speelweefsel brengt alle speelplekken van kinderen en jongeren in kaart en zorgt voor routes waarmee kinderen zich onafhankelijk van de ene plek naar de andere kunnen verplaatsen (zie ook 'groen speelruimtenetwerk bij hoofdstuk Milieu en natuur)

Merelbeke mét Groen in 2018:

Als gevolg van prioritaire investeringen in voetpaden, is te voet gaan in Merelbeke opnieuw een veilige en aantrekkelijke activiteit voor jong en oud.Doelstelling 2: Actieplan trage wegennetwerk

Groen Merelbeke plaatst de herwaardering van trage wegen reeds jaren op de politieke agenda. Zo kregen onder impuls van Groen de meeste trage wegen op Merelbeeks grondgebied opnieuw een naam. Van een echte opwaardering in functie van het ruimere mobiliteitsverhaal kwam echter weinig tot niets in huis. Groen Merelbeke pleit dan ook voor het uitbouwen van een fijnmazig trage wegennetwerk als alternatief wegennet voor de actieve weggebruikers.  Want de praktijk leert dat voor korte afstanden de fiets het snelste vervoermiddel is. Het voorzien van voet- en fietsersdoor-steken zorgt niet alleen voor een snelle maar ook voor een aangename en veilige verbinding.

 Concrete actiepunten :

 • afgesloten trage wegen worden via een actief handhavingsbeleid heropend, van een naambord voorzien en bewegwijzerd. Het patrimonium aan trage wegen wordt versterkt door herwaardering  van bestaande en het aanleggen van nieuwe paden. Prioritair te realiseren verbindingen zijn o.a. de Verbrande Heiwegel (Flora) en de doorsteek van Hogenbos naar Nerenbos (Schelderode)
 • trage wegen worden  samen met andere voetgangervoorzieningen (voetpaden, voetgangerszones, woonerven, zones 30, speelstraten, jaagpaden ?) opgenomen in een netwerk van voetganger- en fietsroutes. Een dergelijk netwerk vormt de basis voor o.a. het uittekenen van routes, bijv. voor een fietspooltraject van en naar de school of naar de dorpskern
 • bij opwaardering en herstel van trage wegen is, daar waar mogelijk, aandacht voor de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers en slechtzienden
 • Waar voetganger- en fietsroutes wegen met gemotoriseerd verkeer kruisen (of er op aansluiten) wordt de veiligheid van de voetganger/fietser gegarandeerd door kwaliteitsvolle oversteekvoorzieningen 

 Merelbeke mét Groen in 2015:

Elk gezin ontvangt een tragewegenkaart waarop bestemmin-gen als openbare diensten, scholen, bedrijvenzones, sportinfrastructuur? met elkaar verbonden worden door een fijnmazig netwerk van voetganger- en fietsinfrastructuur.

Op de achterzijde worden de cultuur-historische wandelroutes per deelgemeente toegelicht en aangeboden (VVV-aanbod).


Doelstelling 3: 100% veilige fietspaden en fietsoversteekplaatsen

Groen Merelbeke beschouwt de uitbouw van een ambitieus fietsplan met veilige fietsinfrastructuur als één van de topprioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent het aanleggen van extra fietspaden en het creëren van veilige oversteekplaatsen.

Concrete actiepunten :

 • in aansluiting met Gent en de andere buurgemeenten wordt een veilige, prioritaire noord-zuid en oost-west fietsas uitgebouwd. Op die manier kunnen fietsers op een veilige manier van Bottelare naar Zwijnaarde en van Melsen naar Flora. Hiertoe worden  prioritaire fietsoversteken aangelegd ter hoogte van de kruispunten Gaversesteenweg - Kerkstraat en Gaversesteenweg - Brandegemse Ham
 • de Gontrode heirweg wordt met hoogdringendheid heraangelegd en voorzien van veilige fietspaden net als de Gaversesteenweg tussen Molenstraat en Gavere
 • doorheen Bottelare komt een veilige fietsverbinding tussen de Poelstraat en de Hundelgemsesteenweg
 • Voor Flora moet de oversteek Hundelgemsesteenweg - Ringvaartstraat dringend worden aangepakt. Aangezien snelheid de grootste risico 's oplevert voor voetgangers en fietsers, behoren snelheidsremmende voorzieningen ? waarbij een verkeersplateau in combinatie met een versmalling van de rijbaan zeer goed scoort ? tot de betere oplossingen 
 • een fietsbrug aan de Bergwijkbrug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat. Intussen kan de huidige brug met technische ingrepen veiliger worden gemaakt en wordt grondig onderzocht of eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer over de brug niet kan leiden tot een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling
 • met een fietstoelage die overeenstemt met de kortingen die andere schoolgaande jongeren krijgen bij het gebruik van openbaar vervoer en met de fietsvergoeding die wordt toegekend aan hun werkende leeftijdgenoten, stimuleren we jongeren om de fiets te gebruiken
 • een gemeentelijk fietsatelier wordt uitgebouwd. Scholieren, studenten en inwoners kunnen daar zelf hun fiets herstellen. We schakelen sociale tewerkstelling in, o.m. voor het demonteren en hergebruiken van onderdelen van fietsen afkomstig uit het containerpark
 • een fietspunt wordt uitgebouwd aan het station van Merelbeke met o.a. verhuur van fietsen, oplaadpunt voor elektrische fietsen. Dit gebeurt in samenwerking met het gemeentelijk fietsatelier
 • een fietsenstallingenplan zorgt voor diefstalveilige fietsenstallingen of fietsklemmen - bij voorkeur overdekt- in de onmiddellijke nabijheid van alle openbare gebouwen, scholen en bushaltes. Ook fietskarren en bakfietsen komen ter beschikking en krijgen een plaats in de nieuwe fietsenstallingen die ook voor de gewone fietsen in de breedte meer ruimte moeten bieden dan tot heden doorgaans het geval is
 • de hoofdstraten van het gemeentelijk fietsroutenetwerk worden echte fietsstraten. Het deel van de Fraterstraat tussen Guldensporenlaan en Ketsken Bonjour (Hundelgemsesteenweg) wordt de eerste 'velostrade'
 • aan of langs de Warmoezeniersbrug over de Schelde komt een fietsoversteek die de verbinding maakt tussen wijk Flora (Liedermeerspark) en het gebied achter het Universitair ziekenhuis (cfr. mobiliteitsplan Gent).  Deze nieuw te bouwen brug maakt een vlotte fietsverbinding mogelijk tussen Merelbeke Flora en o.a. UZ Gent, station Gent-Sint-Pieters, diverse onderwijsinstellingen en het nieuw geplande Arteveldestadion (AA-Gent)
 •  Tezelfdertijd wordt de tragel langsheen de Schelde voorzien van een comfortabel en vlot berijdbaar wegdek samen met een slimme verlichting, met "aan/uit" systeem tijdens het  voorbijgaan van gebruikers

Merelbeke mét Groen in 2024 :

Merelbeke wordt genomineerd als fietsvriendelijkste gemeente van Oost-Vlaanderen wegens het veilig maken van alle oversteekplaatsen, de aanleg van veilige en aangename fietspaden, een uitmuntend stallingenbeleid met voldoende en diefstalveilige stallingen gespreid over Merelbeke en de realisatie van een functioneel fietsroutenetwerk dat enerzijds alle deelgemeenten onderling verbindt en anderzijds deze deelgemeenten verbindt met hun directe buur(deel)gemeente.


Doelstelling  4: Veilige en autoluwe dorpskernen

Iedereen heeft recht op een verkeersveilige leefomgeving. Vandaag vallen er nog steeds te veel slachtoffers op onze wegen. Bovendien zijn kinderen en jongeren oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Groen zet in op een bereikbare en toegankelijke gemeente met een lage autodruk, een veilige verkeersomgeving en een inrichting van straten en pleinen op maat van de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij, door onder meer autoloze straten en pleinen, trage wegen, toegankelijk groen, speel- en fietsstraten en woonerven. Dergelijke projecten komen tot stand door participatieve processen met bijzondere aandacht voor inspraak van kinderen, jongeren en buurtbewoners.

Concrete actiepunten :

 • het nieuw mobiliteitsplan pakt het verkeersinfarct aan in Flora, met maximaal eenrichtingsverkeer (bijv. in Sint-Jozefstraat) en een circulatieplan voor doorgaand verkeer, bredere en afgescheiden fiets- en voetpaden, een test met een richtingsverkeer op Heiwijkbrug (Fraterstraat over Ringvaart) ?
  • de nieuwe afrit aan de faculteit dierengeneeskunde en de doortrekking van de R4  (2015) zullen zorgen voor nieuwe verkeersstromen. Extra maatregelen worden genomen om doorgaand verkeer te vermijden op Merelbeeks grondgebied: sluipverkeer wordt ontmoedigd door een consequente weginrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindingsweg, ontsluitingsweg of erftoegangsweg). Circulatieplannen en tonnagebeperkingen worden ingevoerd om hardnekkig sluipverkeer tegen te gaan.
  • garanderen van een vlotte doorstroming op de grote verbindingsassen waardoor  doorgaand verkeer niet op zoek moet naar 'sluiproutes'. De grote verbindingsassen rond Merelbeke zijn de Oudenaardesesteenweg (N60 richting Gavere en Vlaamse Ardennen) en Afrit Wetteren (N42 richting Oosterzele en Zottegem ).
  • doorgaand verkeer (wat in de praktijk hoofdzakelijk sluipverkeer is) wordt onmogelijk in de Sportstraat waarbij het sportcomplex Ter wallen ?  site met sporthal, zwembad, korfbal-, voetbal en tennisclub -  voor gemotoriseerd vervoer (met uitzondering van voertuigen voor hulpdiensten) enkel nog ontsloten wordt via de Gaversesteenweg.  Voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten  wordt de Sportstraat bijkomend ontsloten  vanuit de Kerkstraat.  Het deeltracé van de Sportstraat tussen inkom sporthal en Kerkstraat wordt een fiets- en voetgangerszone  en een fietsstraat vanuit Hof Ter wallen.     
  • alle lokale ontsluitings- en woonstraten worden ingericht als zone 30. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd door snelheidsremmende maatregelen (asverschuivingen, verkeersdrempels, wegversmallingen, ?)en/of enkelrichtingsverkeer in te voeren of onmogelijk gemaakt door het plaatsen van paaltjes  (= zgn. "doorknippen" van woonstraten). De hoofdstraten van de buitengemeenten Lemberge , Bottelare , Schelderode en Melsen worden prioritair aangepakt.
  • de gemeente voert een sturend parkeerbeleid. Het aanbod wordt nauwgezet bepaald functie van het beheersen van het autogebruik. De huidige aanpak in het centrum met vijf parkeersystemen zorgt voor chaos en dient grondig bijgestuurd.
  • een integraal parkeerbeleid zorgt dat parkeerruimte in het centrum zo optimaal mogelijk wordt benut (bijv. winkelparkings worden 's nachts gebruikt voor bewonersparkeren) en richt zich in eerste instantie naar bewoners. Bezoekers worden doorverwezen naar randparkings.
  • Schoolomgevingen worden maximaal verkeersveilig ingericht. Kinderen kunnen via binnenwegen of brede voetpaden veilig naar school stappen. Fiets- en voetpools zorgen dat kinderen veilig in groep naar school/sportclub/muziekschool/? kunnen stappen of fietsen.
  • vrachtverkeer wordt uit woonstraten geweerd d.m.v. een tonnagebeperking.
  • lawaai en vervuiling veroorzaakt door verkeer wordt actief tegengegaan, ook door snelheidsbeperkingen en infrastructuurmaatregelen.
  • de gemeente stimuleert het gebruik van zero emissie wagens en bouwt de infrastructuur die daarvoor nodig is mee uit.
  • de jaarlijkse Autovrije Zondag wordt eindelijk ernstig genomen waarbij de gemeente het initiatief neemt om er een voet- en fietsfeest van te maken voor alle inwoners.  Naast de reeds lopende campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel" worden ook andere Vlaamse  sensibiliseringsacties ('Mijn korte ritten', 'Strapdag',' Ik kyoto', 'Red de stoep' ?) opgestart.
  • verschillende systemen van autodelen worden ondersteund en ontwikkeld in Merelbeke. Voor Flora en het centrum wordt met Cambio een autodeelproject  op poten gezet (www.cambio.be). Later kan dit eventueel uitgebreid worden naar andere wijken of  dorpscentra.
  • in de buitengemeenten wordt autodelen met de buur (en/of de wijk) gepromoot. De gemeente draagt hiertoe bij door dienstwagens 's avonds en in het weekend als deelwagen in te zetten. Vlot bereikbare parkeerplaatsen worden voorbehouden voor autodeelwagens. Merelbeke voorziet informatie en brengt geïnteresseerden samen (www.autopia.be).
  • bij de organisatie van grote evenementen, ongeacht of de organisator de gemeente zelf is of een vereniging, worden de bezoekers consequent opgeroepen om voor een duurzame verplaatsing te kiezen. Het evenement wordt bijv. ondersteund door een tijdelijke bewaakte fietsstalling te voorzien of stappers en trappers op een of andere manier te belonen.  

Merelbeke met Groen in 2018:  

Door een actieve promotiecampagne met het toekennen van een functie aan elke straat of weg en door aangepaste weginrichting  is in Merelbeke het sluipverkeer aanzienlijk verminderd en worden de zones 30  gerespecteerd.

 


Doelstelling 5: Openbaar vervoer

 Bij de herwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan  (2012-2013) wordt vervoersmaatschappij De Lijn intensief betrokken.  Op termijn moet Merelbeke structureel beter worden ontsloten via het openbaar vervoer, bijv. door het doortrekken van tramlijnen (of busways ," do bus think tram" zoals in Nantes)  richting Gent St-Pieters en Gent-zuid. Groen Merelbeke zet in op comfortabele, toegankelijke en voldoende haltevoorzieningen én een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer.

 Concrete actiepunten :

 • de dienstverlening van de NMBS in Merelbeke station moet blijven bestaan.  De mogelijkheid van een light-railway wordt onderzocht. Dit is een snelle en klopvaste verbinding met een lichtere trein van en naar Gent-Sint-Pieters.
 • de dienstverlening vanuit Merelbeke station wordt verbeterd. De gemeente dringt er bij de NMBS op aan om een extra rechtstreekse verbinding met Brussel te voorzien, zowel 's ochtends als 's avonds. Tevens wordt er bij de NMBS aangedrongen om de toegankelijkheid van het station voor mensen met een beperking te verbeteren (alle sporen toegankelijk maken).
 • Merelbeke station moet op termijn ontwikkeld worden als een knooppunt van openbaar vervoer. Meer buslijnen passeren langs het station, de frequentie verhoogt,? zodat treinreizigers makkelijker met de bus naar het station kunnen.
 • een lawaai-arme lage-vloer tram/buslijn wordt gerealiseerd tot in het centrum van Merelbeke met onmiddellijke aansluiting naar het nieuwe Woon-en Zorgcentrum ' t Lindeken.
 • Automobilisten die via het zuiden de gemeente binnenrijden, kunnen hun wagen kwijt aan de nieuwe voorstedelijke pendelparking ter hoogte van sportpark Molenkouter en vervolgens verder pendelen met de tram/bus richting Gent.
 • uitgaan moet veilig kunnen door een voldoende aanbod van laatavond- en nachtelijk openbaar vervoer binnen Merelbeke maar ook met de buurgemeenten , in bijzonder Gent.
 • er komt een betere spreiding en aansluiting van de bestaande buslijnen met o.a. een aansluiting tussen de bus naar Bottelare en de bus naar Kwenenbos maar ook met de bus naar Schelderode en verder richting Gavere.
 •  de in 2012 aangekochte gemeentebus wordt ook ingezet voor vervoer van en naar bijv. evenementen in CC Groenendal.  Dit om hiaten in de dienstverlening van De Lijn op te vullen.
 • tijdens de wekelijkse marktdag rijdt een bus op heel regelmatige tijdstippen langs de deelgemeenten om bewoners op een vlotte manier heen en terug te brengen.
 • project "Ouderen als Openbaar Vervoer-ambassadeurs" worden  opgestart in Merelbeke. In dit initiatief van Mobiel 21 worden ouderen opgeleid tot OV-ambassadeurs om daarna andere ouderen wegwijs te maken in het openbaar vervoer .
 •  in de recreatieve sfeer wordt onderzocht of er tijdens de zomermaanden een veer (fiets- en voetgangersoverzet) kan worden  gerealiseerd ter hoogte van Schelderode/Melsen.  Ook een watertaxi op de Muinkschelde met vertrekpunt Liedermeerspark naar het centrum van Gent, wordt - in samenwerking met het Gents stadsbestuur-  onderzocht.

Merelbeke met Groen in 2024:

Onder impuls van Groen is Merelbeke er naar analogie met Zwijndrecht in geslaagd om op het einde van de tweede legislatuur een lawaai-arme lage-vloer tram/bus tot in het centrum te brengen met verbinding naar het nieuwe Woon-en Zorgcentrum ' t Lindeken. Automobilisten die via het zuiden de gemeente binnenrijden, kunnen hun wagen kwijt aan de nieuwe voorstedelijke pendelparking ter hoogte van sportpark Molenkouter en vervolgens verder pendelen met de tram/bus richting Gent.

 

Voor fietsers én automobilisten kan de brug veiliger worden gemaakt. De bestaande borstweringen kunnen worden verplaatst waardoor de voetpaden kunnen worden verbreed en omgebouwd tot fietspaden.