Meerjarenplan Gemeente Melle 2020-2025: Strategische doelstellingen

Meerjarenplan Gemeente Melle 2020-2025: Strategische doelstellingen

Groen wil vooreerst de algemene directeur, de financieel directeur en de medewerkers van de financiële dienst bedanken voor het vele werk, de bijkomende info en de bereidwilligheid om onze vragen te beantwoorden en om ons, gemeenteraadsleden, wegwijs te maken in deze nieuwe vorm van de BBC, het strategische en financiële beleid voor de komende jaren in onze gemeente.

Standpunt Groen Melle
Gemeenteraadszitting 16/12/2019

Op de gemeenteraad van 16 december plaatste Groen een aantal kanttekeningen bij het meerjarenplan 2020-2025 dat nu voor ligt.

 

Groen wil vooreerst de algemene directeur, de financieel directeur en de medewerkers van de financiële dienst bedanken voor het vele werk, de bijkomende info en de bereidwilligheid om onze vragen te beantwoorden en om ons, gemeenteraadsleden, wegwijs te maken in deze nieuwe vorm van de BBC, het strategische en financiële beleid voor de komende jaren in onze gemeente. Het vroeg van ons gemeenteraadsleden behoorlijk wat inspanning om dit voorgestelde meerjarenplan te doorgronden, ernstig te evalueren en om te beoordelen of dit plan voor onze gemeente en onze inwoners ambitieus, betaalbaar en goed is.

 

Jammer genoeg was de bespreking van de doelstellingenboom voor gemeenteraadsleden beperkt.
Er werd weinig informatie verstrekt over de concrete invulling van de acties in de actieplannen. Een volledige lijst met concrete acties zou het voor de oppositiepartijen nochtans duidelijk maken hoe jullie de doelstellingen en actieplannen in de toekomst zien te realiseren. Maar daar was toen geen sprake van. Slechts op veelvuldig aandringen van Groen fractievoorzitter Dominique Vandemeersch, een laatste maal op de commissie financiën vorige week dinsdag, werd ons vrijdag laatstleden toch nog een lijst doorgestuurd. Rijkelijk laat! Openbaarheid van bestuur kan dus nog veel beter!

 

En nog beter! Bij de inleiding tijdens de gemeenteraadszitting kregen we van elke schepen nog meer info die we al veel eerder dienden te krijgen!

 

Eveneens heeft Groen zijn bedenkingen bij de werkwijze die jullie als meerderheid hanteerden om de doelstellingen in jullie meerjarenplan 2020-2025 voor te stellen aan de verschillende gemeentelijke werkgroepen en adviesraden.

 

Terug naar de doelstellingen.

 

Bij de eerste strategische doelstelling, waar jullie willen streven naar “een moderne en transparante administratie met een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie” ziet Groen het betrekken van de adviesraden niet echt vermeld. We missen ook het idee om de gemeentelijke dienstverlening niet alleen in het centrum, maar ook in Gontrode en Vogelhoek uit te breiden en te organiseren.

 

Bij “strategisch patrimonium beleid” met o.a. de renovatie van het gemeentehuis, willen we nogmaals aandringen op een visie omtrent de renovatie van het gemeentehuis. In dit meerjarenplan en de begroting missen we opnieuw een duidelijk plan. Groen vraagt zich af of de oplapwerken (en de daarbij gepaarde investeringen) wel verantwoord zijn in het licht van eventuele geplande renovatiewerken op langer termijn.

 

Bij “het uitbreiden van het e-loket” vraagt Groen de 10% Mellenaars die digitaal niet mee zijn absoluut niet vergeten (zie seniorenbevraging) worden.

 

In strategische doelstelling 2 “leven in een groene, duurzame en veilige gemeente” vinden we het updaten van de lijst van leegstaande panden prima, maar daar stopt het voor Groen niet! Wat zal er met de leegstaande panden doen? Hoe worden de eigenaars van deze woningen geactveerd zodat de woningen aangeboden worden op de woningmarkt? Hoe wordt de koppeling naar SDG 1 “Geen armoede” gezien?

Gaat het in de actie rond “kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteitsattest) en ondersteunen transformatie oude woningen” over eigen patrimonium of komt deze actie ten goede van alle Mellenaars?

Hoe wordt “openbare ruimte maximaal vrijwaren”, “niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden” gezien en welke woonuitbreidingsgebieden zullen niet aangesneden worden? Zal men de eigenaars van deze woonuitbreidingsgebieden stimuleren om deze op te waarderen op natuurvlak? Zullen de openbare ruimtes “groener” en dus natuurvriendelijk worden aangelegd? Groen denkt daarbij aan haagjes ipv varkensruggen, aan een oplijsting van de ruimtes waar extra bomen kunnen worden geplant, denk aan ons Groen voorstel: 365 bomen per jaar aanplanten. Kunnen braakliggende terreinen, ongebruikte kleine lapjes grond van de gemeente gebruikt worden als (buurt)moestuin, volkstuintje, plukweide, tijdelijk groen, een bloemenveld? Wordt er eindelijk werk gemaakt van een afbakening van een vaste Groene Zone in Melle?

 

Groen dringt aan om bij “veiligheidsmaatregelen en handhaving voor een veilige aangename buurt, om samen met de politiezone verder te investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid”, de nadruk leggen op de bereikbaarheid én de aanspreekbaarheid van de wijkagent, op de zichtbaarheid van de politie op straat en aan scholen! Toezicht én controle op snelheid in onze straten blijft primair.

 

Het spreekt voor zich dat voor Groen beleidsdoelstelling 3 “vlotter en veiliger verkeer in de gemeente en inzetten op een sterk fietsbeleid” in het oog springt. Over de doorstroming van het verkeer in het centrum en daarbuiten, is al veel gezegd. Aanpakken is de boodschap! Onze verwachtingen en deze van heel wat Melse inwoners om écht in te zetten op een sterk fietsbeleid, willen we concreet gerealiseerd zien. Als Groene partij blijven we de fietsersbond, de actiegroep “Critical Mass”, en alle acties en projecten om het aantal fietsers te doen stijgen, helpen en steunen!

 

Het mobiliteitsplan dient uiteraard uitgevoerd. Rond de inhoud van het plan heeft Groen zijn bedenkingen meegegeven. We willen deze terugzien voor we dit mobiliteitsplan goedkeuren.

De acties rond sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers” kunnen we alleen maar toejuichen. Het mag gezegd worden dat Groen jullie uiteindelijk overtuigde om in te zetten op de actieve weggebruiker, de voetganger en de fietser. Hopelijk blijft het niet alleen bij het sensibiliseren van, maar zien we ook daadwerkelijke acties: nieuwe, vernieuwde en veiligere fietspaden, fietswegen, fietsstraten, fietsstallingen en mobipunten.

Maar naast de aandacht voor de fietser mag de voetganger niet uit het oog verloren worden! De slechte toestand van vele voetpaden vergt actie, veel actie! In de bevraging van de senioren vinden we deze vraag expliciet terug!

En laat de parkeerkaart voor gemeentepersoneel op het gemeenteplein achterwege. Als burgemeester en schepenen het juiste voorbeeld geven, dan is er ruim voldoende plaats achter het gemeentehuis en is de parkeerkaart voor het personeel overbodig!

 

Net zoals beleidsdoelstelling 3 hecht Groen ook veel belang aan beleidsdoelstelling 4 “duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid”.

“Het streven naar klimaatneutraliteit en uitvoeren van het nieuw burgemeestersconvenant 2020-2030” dient voor Groen écht ambitieus én concreet te zijn. Welk streefcijfer heeft de bestuursmeerderheid voor ogen? Wordt dit het Europese streefcijfer? Verloopt de uitvoering van het huidige burgemeestersconvenant nog steeds volgens plan, volgens timing? Zijn of zullen er échte maatregelen genomen worden in onze gemeente om het autoverkeer te ontmoedigen zodat de fijnstofmeeting drastisch kan dalen? Zal de duurzaamheidsambtenaar ruimte en middelen ter beschikking krijgen om uit te voeren wat dringend nodig is?

“Streven naar” en “ons best doen om’’ zijn mooie woorden. Groen houdt meer van concrete uit te voeren invulling!

 

De vraag van de milieuraad, te lezen in hun advies op dit meerjarenplan, om onder deze beleidsdoelstelling een actieplan ‘Bevorderen van de biodiversiteit en groen’ toe te voegen, steunen we. Ik citeer: “Het belang van natuur en groen wordt onderstreept en scherp gesteld met concrete acties: intensifiëring van het ecologisch bermbeheer, werk maken van een bijenplan, meer ecologisch waardevol groen tussen woonwijken als corridor, meer straatbomen, uitbouw van ‘het blad van Melle’, …”

 

In Strategische doelstelling 3 “actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding” leest Groen de acties om “Cultuur en sport onder al zijn vormen naar het grote publiek te brengen”. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat 50% van de bevraagde Mellenaars ontevreden is over de huidige cultuurinfrastructuur. Ook het cultuuraanbod scoort zwak. De gemeente wil hieraan tegemoetkomen door concreet 2 klassieke en 2 popconcerten te organiseren. Groen betwijfelt of deze invulling de nood effectief lenigt. Groen vindt dat cultuurinvulling ruimer gaat dan het organiseren van concerten. Groen leest bovendien niet hoe de cultuurinfrastructuur wordt verbeterd. Ook al dringen we nog steeds aan op een visie rond Studio M, is er bijvoorbeeld gedacht aan een grondige evaluatie van de infrastructurele mogelijkheden van Studio M?

 

Vermits Cercle Melle beslist een eigen kunstgrasplein aan te leggen op de locatie waar ze nu reeds gevestigd zijn, dient het masterplan “Sport- en recreatie Kouterslag” aangepast te worden. Hoe wordt de aanpassing gezien en de voorziene ruimte anders ingevuld worden?

Groen heeft al meermaals aangehaald dat de nieuwe parking van de Kouterslag te groot is. Als de keuze is écht meer fietsers en voetgangers aan te trekken, dan moet deze parking kleiner. Hoe groter de parking, hoe meer wagens er worden aangetrokken.

 

Groen vreest dat het voorstel tot kort parkeren, te lezen bij het “promoten lokale handel”, opnieuw meer autoverkeer zal aantrekken. In plaats van parkeerplaatsen voor wagens ziet Groen liever in de buurt van de lokale handelaars goede of betere voetpaden en ruimte voor veilige fietsparkeerplaatsen te voorzien.

Groen pleit ook voor een eenvoudiger systeem van de terugbetaling van de Mellebons. Sommige handelaars dreigen af te haken door de huidige aanpak en ingewikkelde en langdurige terugbetaling, pas na 3 maand.

 

Laatste strategische doelstelling: “warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen”.

Groen vraagt al lang een laagdrempelig sociaal huis. Een sociaal huis waar iedereen met vragen terecht kan, waar iedereen hulp en ondersteuning krijgt. Daarnaast willen wij dat er tegemoetgekomen wordt aan de wens van vele ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Groen wil dat de sociale hulp, thuiszorgdiensten en zorgvoorzieningen voor zij die meer zorg nodig hebben, toegankelijk en betaalbaar blijft.

 

Onze visie rond de invulling en het gebruik van de parkschool zijn jullie ondertussen bekend. Groen zorgde er immers voor dat er, dankzij de oprichting van een werkgroep met kinderen, ouders, onderwijzend personeel en buurtbewoners, een gedragen groene schoolomgeving zal komen die toegankelijk wordt voor elke Mellenaar.

 

Om af te sluiten heeft Groen nog een aantal vragen: hoe ziet de huidige meerderheid het meewerken aan de “dag van de zorg”, het opnieuw invoeren van “de mantelzorgpremie”, “de ondersteuning van de vrijwilligers”? Welke aanpassingen zijn voorzien in het concept speelstraten?

Hoe zal de eenzaamheid bij senioren bestreden worden en wat wordt bedoeld met de toelage voor gezelschap?

Voor Groen veel te vage plannen die beduidend concreter ingevuld kunnen worden.

 

Zo vindt Groen enkele zaken helaas niet terug in deze beleidsplanning 2020-2025:

 

  • Melle, een kindvriendelijke gemeente: dringende nood aan voor- en naschoolse kinderopvang. Hoe kunnen jullie die vraag invullen?
  • Waar zet onze gemeente in op armoede, op kinderarmoede, op kansarmoede?
  • Gaat deze bestuursmeerderheid in op de vraag naar een sociaal restaurant of een ruimte voor gezamenlijke maaltijden? (lezen we in de seniorenbevraging)
  • Is en blijft onze gemeente een solidaire gemeente en hoe gaat de gemeente verder om met de steun aan de derde wereld, Youca dag, fairtradegemeente ,…?

 

In het meerjarenplan wat nu voorligt vinden we als Groene partij beleidsbeslissingen terug die we steunen, punten uit ons Groene programma die jullie nu ook vooropstellen. Maar ongetwijfeld had Groen, indien we mochten meewerken aan dit meerjarenplan doelstellingen toegevoegd, andere accenten gelegd, andere concretere wegen uitgestippeld om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Jammer dat de bestuursmeerderheid van vandaag dit Groen opnieuw niet gunde, zeker toen na de gemeenteraadsverkiezingen deze beide partijen een duidelijk vingerwijzing kregen van de Melse kiezer om het anders aan te pakken.

 

Groen zal zich bij dit meerjarenplan 2020-2025 onthouden.