Meerjarenplan Gemeente Melle 2020-2025: jeugdbeleid

Meerjarenplan Gemeente Melle 2020-2025: jeugdbeleid

"Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan.”

Reactie Gemeenteraadslid Thomas Petit ( GroenMelle) over jeugdbeleid

Gemeenteraadszitting 16/12/2019

Beste collega’s,

Alvorens ik in ga op het Melse jeugdbeleid wil ik iets zeggen over de manier waarop de adviesraden bij de meerjarenplanning betrokken werden. Ik ben zelf betrokken bij de jeugdraad dus zal ik deze adviesraad als voorbeeld nemen. Daarna ga ik specifiek in op het Melse jeugdbeleid.

De oppositie vraagt al sinds mei 2019 wanneer de meerjarenplannen op de agenda zouden komen. Op 17 oktober kregen de jeugdraadsleden een mail waarin meegedeeld werd dat naar aanleiding van de meerjarenplanning de jeugdraad van 22 oktober verlegd zou worden naar de kerk in Gontrode. Blijkbaar had het schepencollege afgesproken dat elke schepen het meerjarenplan die week zou toelichten aan de adviesraden binnen zijn of haar bevoegdheden. De bedoeling was dat die adviesraden na dat toelichtingsmoment onmiddellijk gezamenlijk advies zouden geven. Tijdens de toelichting werden concrete voorbeelden gegeven van de acties uit de doelstellingenboom. Toen de jeugdraad vroeg of die voorbeelden doorgemaild kunnen worden, bleek dat niet mogelijk. De jeugdraad besliste om niet onmiddellijk advies te geven maar na de toelichting de rest van de agenda af te werken en met een werkgroep samen te komen om dit advies uit te werken. Aangezien het schepencollege de week erna de meerjarenplanning definitief wilde afkloppen was er weinig tijd voor de adviesraden om dit grondig te bekijken. Om de politieke neutraliteit te bewaren namen zowel ik als de schepen niet deel aan de werkgroep van de jeugdraad. Bij mijn weten kwam er tot nu toe nog geen antwoord op dit advies van de jeugdraad. Hoe zijn deze adviezen verwerkt? Kregen andere adviesraden hier wel reeds een antwoord op?

De algemene trend is dat dit meerjarenplan zo snel mogelijk moest passeren zonder een al te transparante en diepgaande aanpak. Als ik de eerste doelstelling uit de doelstellingenboom lees ,‘Een efficiënt, transparant en modern bestuur’,  lijkt deze aanpak alvast strijdig met jullie eigen doelstellingen. Jullie hadden er ook voor kunnen kiezen om de adviesraden gedurende het hele proces op de hoogte te houden van en te betrekken bij de meerjarenplanning. Nu komt het over alsof jullie inspraak zien als iets dat nog snel moest afgevinkt worden van de checklist. Groen vindt dat dit getuigd van weinig respect tegenover vrijwilligers die zich maandelijks inzetten om het Melse beleid mee vorm te geven.

Ik kom nog even terug op artikel vijf uit het decreet lokaal jeugdbeleid waar ik tijdens deze gemeenteraad een deel uit citeerde.

"Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan.”

Dit meerjarenplan staat in het decreet letterlijk vermeld als verplicht voor te leggen ter advies. In Melle is dat ook gebeurd. Ter aanvulling hoop ik dat ook de herwerking van de evenementenformulieren ter advies aan de jeugdraad zal voorgelegd worden en dat zij betrokken worden bij dit proces. Zoals ik al duidelijk maakte stel ik me sterk vragen bij de manier waarop de adviesraden betrokken werden bij dit meerjarenplan. Daar ben ik blijkbaar niet alleen in. Samen met Schepen Bleyenberg nam ik op 19 november deel aan het regionaal jeugdradenoverleg in Brouwerij Huyge. We mogen trots zijn op de Melse jeugdraad voor de succesvolle organisatie van dit waardevolle uitwisselingsmoment. In de sessie ‘Niet vies van Advies’ die ik modereerde was de algemene teneur dat de kwaliteit van de lokale jongerenparticipatie niet zozeer afhangt van de juiste methodiek maar wel van de juiste ingesteldheid. ‘Beleidsmakers kunnen wel luisteren naar advies maar moeten de stem van jongeren ook willen horen.’ De ingesteldheid van ‘willen horen’ vind ik wel terug in het beleid ten aanzien van de Melse kinderen. Gemeentelijke initiatieven zoals de kindergemeenteraad werden zowel door de meerderheid als door de oppositie positief geëvalueerd. Ik vind deze ingesteldheid echter veel minder terug bij de procedure van deze meerjarenplanning en ten aanzien van het jeugdbeleid gericht op Melse jongeren boven de 12 jaar. Uit de omgevingsanalyse blijkt nochtans duidelijk dat Melle een vergroenende gemeente is. Schepen de Vis haalde eerder deze gemeenteraad al aan dat 37% van de Melse bevolking jonger is dan 35 jaar. Het feit dat de voorbije drie adviezen van de jeugdraad niet eens beantwoord werden bevestigt mijn indruk over het ‘willen horen’.

Het actiepunt ‘co-creatie stimuleren’ leek me ook voor het jeugdbeleid een opportuniteit. Toen ik tijdens de gemeenteraad van 21 oktober vroeg hoe jullie dit precies zien bleek dat jullie gaan voor een ad hoc aanpak. Bij elke vraag die zich voor doet zullen jullie beslissen om er al dan niet op in te gaan. De Melse jeugdraad en jeugdverenigingen lieten in het verleden al weten dat deze aanpak hun niet aangewezen lijkt. In een open brief die op woensdag 25 januari 2017 verspreid werd kaartten ze aan dat Studio M gratis ter gebruik werd gesteld van een bepaalde vereniging terwijl andere verenigingen 600 euro betalen om Studio M af te huren, voor een toneel met 100den Melse chirokinderen werd zelfs 1000 euro huur betaald. De ad hoc aanpak van ons gemeentebestuur leidt duidelijk tot willekeur, ook als dat verpakt wordt onder de term co-creatie.

Ik kan niet zeggen dat ons gemeentebestuur niet investeert in jeugdbeleid. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur van jeugdbewegingen en in het vrijetijdsaanbod voor Melse jongeren. Dit meerjarenplan begroot 10 000 euro voor de aanstelling van een expert om de staat van de gebouwen van de jeugdverenigingen na te gaan. Uiteraard ben ik voorstander om op basis van expertise verstandige beslissingen te nemen. Maar de jeugdverenigingen klagen al jaren dat de jaarlijkse infrastructuursubsidie een pleister op de wonde is en niet volstaat om structurele werken aan te pakken. Dit meerjarenplan investeert in expertise maar begroot geen extra geld om die expertise in uitvoering te brengen. Welk signaal geven jullie daarmee aan de Melse jeugdverenigingen?

Voor Groen Melle gaat een degelijk jeugdbeleid over meer dan infrastructuur en een vrijetijdsaanbod.  Jullie zijn ook allemaal jong geweest, bij de ene is dat al iets langer geleden dan bij de andere. De jeugd is een levensfase tussen de kinderjaren en de volwassenheid en gaat per definitie gepaard met tal van uitdagingen en onzekerheden. Er is wetenschappelijke consensus dat het klimaat over de hele wereld volop aan het veranderen is en nog veel drastischer zal veranderen als er geen ingrijpende maatregelen genomen worden. Ook in Vlaanderen komen jongeren hiervoor massaal op straat. De onzekerheid over in welke context zij hun kinderen zullen moeten opvoeden is bedreigend. Jongeren hebben vandaag meer dan ooit nood aan een positief verhaal waarmee ze hun onzekerheden en frustraties kunnen omzetten in een constructief engagement. Op dat vlak heeft dit meerjarenplan weinig of niets te bieden en dat kan weldegelijk anders.

Een gemeente zoals Wachtebeke heeft iets meer dan 7500 inwoners en kan misschien als inspiratie dienen.  Via een halftijdse beroepskracht in het jeugdhuis slaagden zij erin om Vlaamse middelen binnen te halen voor een projectmedewerker rond ondernemerschap en een projectmedewerker rond artistieke expressie. Met het project ‘De Kazakken’ bieden ze jongeren allerlei workshops rond ondernemerschap om hun interesses te ontdekken en te ontwikkelen. In Melle opperde de jeugdraad bijvoorbeeld het idee om een repetitieruimte in te richten en zo de artistieke expressie van Melse jongeren te stimuleren. Dat bleek toen niet mogelijk.
Ook in Melle is het jeugdhuis één van de unieke plekken waar jongeren in een informele context kunnen experimenteren en hun interesses kunnen ontdekken. Uit een interview dat onlangs op de sociale media van het jeugdhuis verscheen blijkt dat onze schepen van Jeugd daar volledig achter staat, waarvoor dank. Er werden gesprekken opgestart tussen het jeugdhuisbestuur, het gemeentebestuur en de jeugdhuizenkoepel. Het jeugdhuis ondervindt namelijk dat hun groeiende vrijwilligerswerking op bepaalde grenzen botst. De vraag stelt zich hoe zowel het gemeentebestuur als het jeugdhuisbestuur daaraan tegemoet kunnen komen. In het meerjarenplan dat vandaag op tafel ligt vind ik daar echter niets van terug.

Melle verdient beter. Uit de reacties van onze fractie lijkt het me duidelijk dat Groen Melle niet voor dit meerjarenplan kan stemmen. We zijn ervan overtuigd dat er zeker op vlak van jeugdbeleid maar ook in het algemeen vooral nood is aan constructief en positief engagement. We hopen dat we als gemeenteraad kunnen samenwerken om daar een antwoord op te bieden. De groene fractie wil zich daarbij vooral opstellen als een partner in plaats van als een tegenstander. Wij zullen ons dus onthouden.

Bedankt voor jullie aandacht.